Natuurorganisaties delen kritiek op Nederlands Nationaal Strategisch Plan

16-05-2022 LEMMER – De Europese Commissie heeft een kritische reactie gegeven op het Nationaal Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van Nederland. Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten, LandschappenNL en het Wereld Natuur Fonds delen dit oordeel en roepen het kabinet op de kritiek serieus te nemen.

In het Nationaal Strategisch Plan ontvouwt het kabinet de Nederlandse plannen voor landbouw en natuur voor de komende jaren. Het is de nationale uitwerking van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie. Elke lidstaat van de Europese Unie maakt een nationaal plan.

De Europese Commissie vindt de Nederlandse plannen niet ver genoeg gaan om de milieu-, biodiversiteits- en klimaatuitdagingen aan te pakken. De doelstellingen zijn onvoldoende concreet er ontbreken resultaatindicatoren en een goede monitoring. De natuurorganisaties zijn het eens met die kritiek. Ze doen aanbevelingen het Nationaal Strategisch Plan te verbeteren.

De natuurorganisaties willen dat op korte termijn een deel van het budget van 25 miljard euro uit het Nationaal Programma Landelijk Gebied wordt overgeheveld naar het Nationaal Strategisch Plan, zodat het vanaf 2023 al kan worden ingezet voor de extensivering van de landbouw rondom Natura 2000-gebieden, om peilverhoging in veenweidegebieden te realiseren en agrarische ondernemers hiervoor te compenseren.

Door afspraken te maken met ketenpartijen wordt het voor boeren mogelijk om een eerlijke prijs te krijgen voor hun producten en wordt het makkelijker om hun boerenbedrijf te verduurzamen. Boeren worden dan daadwerkelijk beloond voor hun inzet voor een natuurvriendelijke landbouw. De natuurorganisaties pleiten ook voor het aanwijzen van zeker 10% van de grond voor landschapselementen.

Vogelbescherming, Natuurmonumenten, LandschappenNL en het Wereld Natuur Fonds roepen het kabinet op om serieus naar de aanbevelingen van de Europese Commissie te kijken. In een brief aan de ministers Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Van der Wal-Zeggenlink voor Natuur en Stikstof worden de voorstellen uitgebreid toegelicht.