Ruim Baan voor Vissen krijgt vervolg

07-04-2022 LEMMER – Het Waddenfondsproject Ruim Baan voor Vissen krijgt een vervolg. Dit gezamenlijke project van ons en de andere drie noordelijke waterschappen en hogeschool Van Hall Larenstein zorgt voor verbetering van de vismigratie en de visstand langs de Waddenkust. Door zwemroutes langs sluizen, gemalen, stuwen, dijken en dammen visvriendelijk te maken en hindernissen weg te nemen, zwemmen vissen makkelijker tussen de zoute Waddenzee en de zoete binnenwateren. 

Geschikte leefomgeving
Sommige vissoorten, zoals paling, spiering, bot, stekelbaars en rivierprik, zijn afhankelijk van zowel zout als zoet water. Zijn ze het land binnen, dan is het van belang dat ze door kunnen zwemmen het achterland in, om te paaien en/of op te groeien. Door het passeerbaar maken van stuwen en gemalen, het hermeanderen van beken en de aanleg van natuurvriendelijke oevers ontstaat een geschikte leefomgeving.

Verbeteren van vismigratieroutes
Binnen het project Ruim Baan voor Vissen wordt naast het verbeteren van die leefomgeving gekeken naar de vismigratieroutes. Monitoring moet uitwijzen welke routes vissen afleggen en of de maatregelen het juiste effect hebben. Dit gebeurt onder andere door tellingen en door vissen te zenderen.

Project Ruim Baan voor Vissen
Sinds 2010 werken de waterschappen aan het project Ruim Baan voor Vissen, waardoor de vismigratie van en naar de Waddenzee aanzienlijk verbeterd is. Zo zijn onder andere bij Delfzijl maatregelen uitgevoerd waardoor trekvissen makkelijker naar de boezemkanalen van Duurswold zwemmen, is er bij Zwarte Haan in Fryslân een vispassage in de Waddenzeedijk aangelegd en kreeg Noord-Holland de VisKringloop. Allemaal verbeteringen voor de vistrek vanuit de Waddenzee richting de provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland.

Met het vervolg van Ruim baan voor vissen zet die verbetering door. Er wordt geïnvesteerd in de aanleg van paai- en opgroeigebieden voor trekvissen in het kustgebied en er wordt nog een aantal knelpunten bij gemalen en sluizen opgelost. Vissen kunnen daarmee ook in grotere poldergebieden terecht.

Monitoren en kennis delen
Dit gebeurt in samenwerking met andere overheden, natuurbeheerders, maatschappelijke groeperingen, kennisinstituten, beroepsvissers en hengelsporters. Betrokken partijen én het bedrijfsleven worden uitgedaagd om te komen met kostenbesparende en innovatieve oplossingen. Een monitoringsprogramma volgt jaarlijks de effectiviteit van de vismigratievoorzieningen, zoet-zoutovergangen en brakwatergebieden. Die opgedane kennis wordt gedeeld met binnen- en buitenland. In het Living Lab worden de kennis en krachten gebundeld.

Ondersteuning Waddenfonds
Met de bijdrage van het Waddenfonds, bijna 12,8 miljoen euro, werken de waterschappen Wetterskip Fryslân, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s en hogeschool Van Hall Larenstein aan het vervolg van Ruim Baan voor Vissen. Het project levert een waardevolle bijdrage aan het herstel van de populaties trekvissen in de Waddenzee. Eind 2025 moet een groot deel van de resterende knelpunten in de vismigratie zijn opgelost en moet er kennis uit onderzoek zijn opgedaan en zijn uitgewisseld. Zodat het ecologisch evenwicht voor vissen tussen de Waddenzee en het achterland herstelt.