Samenwerken om het middelengebruik onder jongeren terug te dringen

05-02-2022 LEMMER – Uit de Jeugdmonitor 2019 blijkt dat jongeren tussen de 12 en 18 jaar nog te veel roken, drinken en drugs gebruiken. Jongeren en jongvolwassenen zijn extra kwetsbaar voor de effecten van deze middelen. Het middelengebruik op deze leeftijd is niet alleen schadelijk voor de gezondheid en de toekomst van de jongere, maar ook voor de omgeving. Gemeente De Fryske Marren wil het middelengebruik onder jongeren tot 24 jaar graag terugdringen. Met het vaststellen van het Preventie- en Handhavingsplan Middelengebruik 2022-2026 door de gemeenteraad, is hier woensdag een belangrijke stap in gezet.  

Meer dan alcohol
Op grond van de Alcoholwet is de gemeente verplicht om een Preventie- en Handhavingsbeleid vast te stellen. Het gezondheidsbeleid van De Fryske Marren is echter breder en kent naast terugdringen van  alcoholgebruik ook ambities op het gebied drugsgebruik en roken. Daarom is besloten dit preventie- en handhavingsplan te richten op middelengebruik in brede zin.

Minder middelengebruik bevordert de gezondheid
Doel van het preventie en handhavingsplan is om er voor te zorgen dat het middelengebruik onder jongeren tot 24 wordt teruggedrongen. Dit is niet alleen van belang voor een goede gezondheid van de jongeren, maar draagt ook bij aan de veiligheid van de omgeving, door minder ongelukken, geweld en overlast. Daarnaast komt het ook de talentontwikkeling en de maatschappelijke participatie van de jongeren ten goede.

Omgevingsbenadering volgens het IJslands model
Middelengebruik ligt niet alleen op het terrein van het gezondheidsbeleid. Door te kiezen voor een brede insteek en verschillende beleidsterreinen bij de preventie te betrekken (waaronder jeugd, veiligheid, onderwijs, welzijn, sport en cultuur), kan meer succes worden geboekt. Ook kunnen er meer verschillende maatregelen en interventies worden ingezet.

De gemeente kiest in haar aanpak voor een omgevingsbenadering en sluit daarmee aan bij de uitgangspunten van het succesvolle IJslandse preventiemodel. Alle belangrijke partijen worden bij de totstandkoming van het plan betrokken, onder andere GGD Fryslân, Sociaal Werk De Kear, VNN, Halt, de middelbare scholen, politie en medewerkers van de gemeente, de leerplichtambtenaren en het sociaal wijkteam. Hiermee is het een gezamenlijk en breed gedragen plan. In de verdere uitwerking denken ook de jongeren en ouders actief mee over de uitvoering van concrete acties.

Ook op het gebied van handhaving werkt gemeente De Fryske Marren nauw samen met de politie en Sociaal Werk De Kear. Zo wordt er onder andere extra toezicht gehouden op plaatsen die prioriteit hebben volgens het hotspotonderzoek, waaronder evenementen, cafetaria’s en sportkantines.