Fêste grûn

19-11-2023 BALK – Jan Arendz en Marijke Geertsma komme mei gitarist Eddie Mulder mei de foarstelling Fêste Grûn. Renate, in sjoernaliste út ’e stêd, komt…

meer... Fêste grûn

UIT Festival

05-09-2023 LEMMER – Op zaterdag 9 september tussen 13.00 en 17.00 uur staan de dorpen Balk, Blauwhûs, Bolsward, Goënga, Hindeloopen, IJlst, Joure, Kimswerd, Lemmer, Oudega,…

meer... UIT Festival

De Sunderes

30-05-2023 BANTEGA – Ferneamd berneboekenskriuwster Nina komt werom nei har bertegrûn. Krekt bûten it doarp, wêr’t se hikke en tein is, leit in lyts wetterke…

meer... De Sunderes