Gezondere natuur en economie door minder stikstof

02-04-2022 LEMMER – De Friese natuur herstellen en versterken, provinciaal en lokaal de stikstofuitstoot verlagen en de knelpunten rond vergunningverlening oplossen. Dat is de lijn van het Uitvoeringsprogramma Stikstof Fryslân dat het college van Gedeputeerde Staten deze week heeft vastgesteld. Het Uitvoeringsprogramma is de volgende stap naar herstel van de natuur en een gezonde economie en landbouwsector in Fryslân.

Vier pijlers
Het Uitvoeringsprogramma gaat in op natuurherstel, maatregelen voor inwoners en ondernemers en het op orde brengen van de vergunningen. “De contouren zijn geschetst, nu kunnen we samen met de Mienskip aan de slag.” aldus gedeputeerde Klaas Fokkinga. “Met het Uitvoeringsprogramma willen we een duurzaam toekomstperspectief voor de natuur en economische ontwikkelingen in Fryslân mogelijk maken.”

De natuur krijgt meer ademruimte door minder stikstof en wordt met herstelmaatregelen versterkt. In heel Fryslân kan met stikstof-beperkende maatregelen de stikstofuitstoot met een kwart verminderd worden. Duurzaam vervoer, afspraken met de industrie en technische aanpassingen van de stal zijn voorbeelden van deze zogenaamde generieke maatregelen. Daarmee zullen naar verwachting het merendeel van de natuurgebieden onder de kritische waarden uitkomen. Elke sector draagt daaraan bij in verhouding met haar uitstoot. 

Naast de generieke maatregelen zijn met name in het zuidoosten van de provincie aanvullende maatregelen nodig die voor 50% extra reductie gaan zorgen. De provincie gaat daarom met lokale belanghebbenden zoals natuurorganisaties en (agrarische) ondernemers aan de slag om het gebied toekomstbestendig te maken. 

Tot slot zet de provincie Fryslân in op het gelijktrekken van de bestaande vergunningsvormen, in een vergunning op basis van de Wet natuurbescherming (Wnb). Zo ontstaat er meer overzicht van de uitgegeven en nog beschikbare stikstofruimte. Ook maakt de provincie zich sterk voor de snelle legalisatie van de zogenaamde PAS-melders richting het Rijk.

Dynamisch dossier
Het stikstof dossier is volop in beweging. In de loop van dit jaar verwacht de provincie Fryslân dat er meer middelen en duidelijke doelstellingen per provincie beschikbaar komen. Bijvoorbeeld vanuit het Nationaal Programma Landelijk Gebied waarin verschillende ontwikkelingen samenkomen zoals veenweide, energietransitie en landbouwagenda. Gedeputeerde Klaas Fokkinga: “We gaan niet op onze handen zitten. Wat we nu al kunnen doen, moeten we nu oppakken in het belang van de natuur en onze ondernemers.”

Voor meer informatie over de aanpak van stikstof in Fryslân kijkt u op de pagina Stikstof.