2e Kamer stemt in met Tijdelijke wet transitiefonds

25-05-2023 LEMMER – Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft dinsdag 23 mei ingestemd met het voorstel van minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof voor de  Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur. Met deze wet wordt afgebakend waar het bedrag van 24,3 miljard euro dat het kabinet tot aan 2030 wil vrijmaken voor de uitvoering van het Nationaal Programma Landelijk Gebied mag worden aangewend.

Het wetsvoorstel heeft als doel tijdelijk een begrotingsfonds in te stellen, zoals aangekondigd in het coalitieakkoord. Met dit Tranisitiefonds wil het kabinet de maatregelen bekostigen die nodig zijn om de stikstofbelasting van de natuur terug te dringen, evenals de emissies van broeikasgassen door landbouw en landgebruik.

Daarnaast wil het kabinet maatregelen financieren die bijdragen aan het beschermen en ontwikkelen van de natuur en het tijdig voldoen aan de Kaderrichtlijn water en maatregelen die bijdragen aan de verduurzaming van de landbouw. De minister voor Natuur en Stikstof hoopt het fonds in het begrotingsjaar 2024 te kunnen gebruiken. 

Extra tijd voor gebiedsprogramma’s
Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft op dinsdag 23 mei een motie gesteund waarin de regering wordt gevraagd om zich flexibel op te stellen richting de provinciebesturen als de gebiedsplannen die zij voor 1 juli moeten aanreiken met het oog op het Nationaal Programma Landelijk Gebied nog nadere invulling behoeven

Er wordt in veel provincies nog gewerkt aan het formeren van nieuwe coalities en dat ook nog niet bekend is hoe het Landbouwakkoord dat minister Adema van LNV met een groot aantal organisaties hoopt te sluiten eruit komt te zien. Het Landbouwakkoord bevat mogelijk belangrijke bouwstenen voor de provinciale plannen voor het landelijk gebied.

Daarnaast wordt er op gewezen dat nog niet alle benodigde instrumenten ten behoeve van de gebiedsplannen zijn opengesteld of bekend zijn. Dat alles maakt het lastig voor provinciebesturen om de gebiedsplannen voor 1 juli gedetailleerd vorm te geven.