Aandeel bedrijven met weidegang steeg in 2021 tot 84,0%

21-12-2021 LEMMER – Het percentage melkveebedrijven dat de koeien in de wei laat lopen is in 2021 gestegen tot 84,0%. In 2020 was dat aandeel 83,7%. Veehouders kunnen twee vormen van weidegang op hun bedrijf toepassen: volledige weidegang waarbij de koeien ten minste 120 dagen 6 uur lang per dag buiten lopen of deelweidegang, waarbij minimaal 25% van de veestapel buiten komt. Het aandeel volledige weidegang nam toe van 77,5% naar naar 77,9%. Het aandeel bedrijven met deelweiden nam af van 6,2% naar naar 6,1%.

Het niveau van weidegang wordt uitgedrukt in het percentage melkveebedrijven dat een vorm van weidegang toepast. Dit percentage wordt vastgesteld door ZuivelNL aan de hand van geborgde gegevens van zuivelondernemingen. Het cijfer over het afgelopen weideseizoen wordt jaarlijks in december gepubliceerd.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelt ook het niveau van weidegang vast, maar doet dat op basis van de Landbouwtelling, een enquête die het CBS in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland jaarlijks uitvoert onder alle agrarische ondernemers in Nederland. Alle agrarische ondernemers in Nederland zijn verplicht om deze in te vullen.

Op basis van de door veehouders verstrekte gegevens over het voorafgaande kalenderjaar berekent het CBS het percentage melkgevende koeien van de totale melkveestapel dat gedurende het weideseizoen van dat jaar één of meerdere dagen buiten heeft gelopen. Het CBS publiceert dit percentage doorgaans enkele maanden na uitvoering van de enquête.