Aantallen boerenlandvogels in open veld nemen verder af

01-11-2020 LEMMER – Uit de nieuwe Boerenland vogelbalans blijkt dat vogels van het open boerenland, zoals de grutto en de patrijs, sinds 1990 met bijna 70% in aantal zijn afgenomen. Vogels die op erven en in struweel in het buitengebied broeden, bleven nagenoeg stabiel. De balans is samengesteld door Sovon, LandschappenNL en de Bond Friese Vogelwachten. De basis ervan bestaat uit gegevens die door duizenden vrijwilligers zijn verzameld. Op vrijdag 30 oktober overhandigen organisaties het nieuwe overzicht aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Het totaalbeeld van de gegevens van 26 soorten die vooral in het boerenland voorkomen, is weinig rooskleurig. De Boerenland vogelbalans zoomt in op verschillende vogelgroepen, zoals de vogels van het open veld en de vogels die op erven en in struwelen voorkomen. Een grote afname in aantallen is te zien bij de scholekster, grutto en wulp. Bij de kievit en patrijs gaat de afname in het afgelopen decennium nog sneller dan voorheen.

Bij de groep erf- en struweel vogels is het beeld wisselen. Zo doet de putter het erg goed, maar de zomertortel juist bijzonder slecht. De veranderingskaart geeft voor deze groep vooral een afname in aantallen in het zuiden en westen van Nederland weer, terwijl de aantallen in het noordoosten juist toenemen.

Naast allerlei cijfers over de vogelstand geven de organisaties ook informatie over weidevogel vriendelijk beheer binnen reservaten en op agrarisch land. Verder wordt ingegaan op de veranderingen in de leefomgeving van de boerenland vogels. Ook verdroging, predatie en teruglopend voedselaanbod zijn factoren binnen het complexe geheel die voor veel soorten negatief uitpakken.

De Boerenlandvogelbalans 2020 is te vinden op de website van Sovon Vogelonderzoek Nederland.