Afspraken voor verdeling landbouwgeld uit Europees Economisch Herstelfonds

11-07-2021 JOURE – In 2021 en 2022 is 52,4 miljoen euro vanuit het Europees Economisch Herstelfonds beschikbaar dat Nederland mag gebruiken voor de landbouwsector en plattelandsontwikkeling. Het Economisch Herstelfonds is in 2020 na de uitbraak van het COVID-19 fonds ingesteld door de Europese Commissie. Minister Schouten van LNV heeft met de provincies en waterschappen afspraken gemaakt hoe dat geld wordt ingezet.

Schouten is met de provincies en waterschappen overeengekomen dat het extra Europese geld zal worden benut voor investeringen gericht op precisielandbouw, digitalisering, klimaatadaptatie, verduurzaming van de bedrijfsvoering en natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw.

Het Economisch Herstelfonds maakt het mogelijk om het subsidiepercentage voor investeringen te verhogen naar 75%. Voor een vergelijkbare investeringsregeling onder het POP3+, die door provincies wordt opengesteld, geldt een maximum subsidiepercentage van 40%. Vanwege het bijzondere karakter van het herstelfonds is voor deze investeringsregeling eenmalig gekozen voor een subsidiepercentage van 60%.

Voor jonge landbouwers geldt een top up van 15% tot een subsidiepercentage van 75%. Een aanvrager kan voor maximaal 2 investeringen een aanvraag indienen met een minimaal subsidiebedrag van 25.000 euro en een maximaal subsidiebedrag van 150.000 euro. Om de regeling voor de subsidieaanvragers eenvoudig te houden zal worden gewerkt met vereenvoudigde kostenopties zoals eenheidsprijzen en forfaitaire kosten, waardoor de administratieve lasten kunnen worden beperkt.

Er is bovendien een samenwerkingsregeling waarin verschillende bedrijven of producentengroepen gezamenlijk een project kunnen opzetten, waarvoor subsidie beschikbaar is. Een adviescommissie zal een selectie maken uit de ingediende projecten en die onderling rangschikken.

Schouten meldt verder aan de Tweede Kamer dat ze heeft besloten om volgend jaar 107,5 miljoen vanuit het budget voor inkomenssteun van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid over te hevelen naar de pot voor de plattelandsontwikkeling. Dat geld komt in 2023 beschikbaar voor het nieuwe nationaal strategisch plan.  In het najaar wil de minister meer duidelijkheid geven over de manier waarop dat bedrag in 2023 zal worden ingezet.