Basis voor nieuw curriculum voor het vak Fries gereed

21-10-2020 LEMMER – Het curriculum voor de Friese taal en cultuur wordt vernieuwd. Een belangrijk onderdeel hiervan is de herziening van de zogenoemde kerndoelen. Die geven richtlijnen aan voor het onderwijsaanbod in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De basis voor het nieuwe curriculum is nu klaar. Bestaande uit een visie op het leergebied, de kern (in de vorm van zogenaamde grote opdrachten) en de bouwstenen.

Cedin Onderwijs heeft deze producten samen met het onderwijsveld opgesteld in opdracht van de provincie Fryslân. De producten vormen de basis voor de nieuwe kerndoelen voor de Friese taal en cultuur.

De producten zijn vandaag aangeboden aan Provinciale Staten en gepubliceerd op de website https://www.kurrikulum.frl. De provincie stuurt de scholen een brief en een inspirerende poster om hen te informeren over de vorderingen van het nieuwe curriculum.

Tien leergebieden
Niet alleen het curriculum Fries wordt vernieuwd, ook voor de andere negen leergebieden wordt het curriculum herzien. Dat gebeurt in opdracht van het Rijk. De curriculumherziening is noodzakelijk, omdat de vastgelegde onderwijsinhoud niet meer actueel is. Een goed curriculum zorgt voor een goede doorstroming van de basisschool naar het vervolgonderwijs en samenhang tussen vakken. Ook draagt het bij aan een minder overladen lesprogramma.

Leraren en schoolleiders hebben in de vorm van bouwstenen voorstellen opgeleverd voor de curriculumherziening. Dit deden zij met ondersteuning door andere experts in zogenaamde ontwikkelteams. De voorstellen voor het leergebied Friese taal en cultuur kwamen op vergelijkbare wijze tot stand.

Realisatiefase
De realisatiefase gaat van start zodra het advies van een wetenschappelijke curriculumcommissie is afgerond. Deze commissie is ingesteld door de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. Vanaf het voorjaar van 2021 worden naar verwachting de bouwstenen uitgewerkt tot kerndoelen voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Daarna komt ook de herziening van de eindexamenprogramma’s van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs aan bod. Ook deze fase wordt voor het nieuwe curriculum Friese taal en cultuur in nauwe samenwerking met scholen en docenten doorlopen.

Taalplan Frysk 2030
Zolang de nieuwe kerndoelen nog niet vastgesteld en verankerd zijn in de onderwijswetten, gelden de bestaande kerndoelen. Provincie Fryslân stimuleert alle scholen om hun aanbod in alle kerndoelen te versterken. Uiterlijk in 2030 moeten de scholen hun aanbod Fries op het wettelijk gestelde niveau op orde hebben. De provincie werkt hiervoor samen met schoolbesturen, scholen en docenten onder de noemer Taalplan Frysk 2030. Taal- en onderwijsinstellingen helpen de scholen met advies en begeleiding voor het versterken van het Fries op scholen. Het nieuwe curriculum Fries wordt de komende jaren geïntegreerd in het project Taalplan Frysk 2030.