‘Beter Leven Kip is niet per definitie beter voor het klimaat’

15-08-2021 LEMMER – De Beter Leven Kip is niet per definitie beter voor het klimaat. De dieren leven langer en hebben dus meer voer nodig. Ook is er meer energie per kuiken nodig voor de verwarming in de eerste periode, omdat er minder dieren in een stal leven. Die factoren vergroten juist de CO2-uitstoot. dat zegt Bram Bos, onderzoeker Dierlijke Productiesystemen. 

Bos wijst wel op het feit dat er in het huidige voer voor vleeskuikens die binnen het Beter Leven-keurmerk worden gehouden minder soja zit. Als die soja afkomstig is van land, waarvoor tropisch regenwoud moest wijken, dan werkt dat wel sterk door in de berekening van de CO2-voetafdruk.

Over de emissie van fijn stof, ammoniak en geur van houderijconcepten zoals Beter Leven met 1-ster is weinig bekend, omdat er nooit aan een dergelijk concept is gemeten, stelt Jan van Harn, pluimveeonderzoeker bij Wageningen Livestock Research. Het gebruik van een ander type kuiken, een ander voer, de lagere bezetting, een uitloop, omgevingsverrijking, geven elk een effect op de emissies van ammoniak, geur, fijn stof, methaan en lachgas. Daarnaast kunnen de factoren elkaar versterken, maar ook afzwakken. Het uiteindelijke effect op de emissies van alle factoren samen is niet eenvoudig in te schatten.

Als een bestaand bedrijf omschakelt naar trager groeiende dieren en geen stallen bijbouwt, kunnen er minder dieren op het bedrijf gehouden worden. De vraag is echter of de emissie uit de stal dan afneemt. Als het staloppervlak even groot blijft, is er weliswaar per dier meer oppervlak, maar daardoor ook meer ruimte voor ontlasting waaruit ammoniak vrij komt. De emissie uit de stal zou daardoor gelijk kunnen blijven aan de situatie van voor de omschakeling.

De fijnstofemissie per dierplaats zal door de omschakeling van regulier naar Beter Leven 1-ster toenemen, zo is de verwachting van de onderzoeker. Reden van de toename zijn het drogere strooisel, de grotere activiteit van de gebruikte dieren en de langere productieperiode. Van Harn  verwacht geen effect op de emissie van geur.