De Fryske Marren dient zienswijze in op plannen Defensie voor munitieopslag

07-02-2024 LEMMER – Gemeente De Fryske Marren heeft een zienswijze ingediend op het plan van het ministerie van Defensie om in de weilanden bij Lemmer, Bantega, Echten en Oosterzee een munitieopslag te realiseren. Deze locatie is een van de in totaal zes mogelijke locaties die in de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau Nationaal Programma voor Defensie’ worden genoemd.

De gepubliceerde plannen zijn een eerste verkenning van het ministerie van Defensie. Er wordt inspraak gevraagd van belanghebbenden, zoals instanties, bedrijven en inwoners. Vervolgens wordt er per gebied bekeken waar rekening mee moet worden gehouden. Voorafgaand aan de besluitvorming vindt er opnieuw een participatietraject plaats.

Wethâlder Chris van Hes: “Wy hawwe in sjenswize yntsjinne om ’t dizze plannen grutte konsekwinsjes hawwe kinne foar ferskate sektoaren. Tink oan wenjen, wurkjen, rekreearjen en lânbou. Foar agrariërs komt der bygelyks minder grûn beskikber en dat rekket de bedriuwsfiering. Wy wolle fan it ministearje hearre wat de effekten binne fan sa ’n ûntwikkeling.”

Voorwaarden locatie
Op de uiteindelijke locatie wordt munitie gestald. Vanwege veiligheidsredenen mogen in de directe omgeving geen of nauwelijks woningen staan. De locatie mag bovendien niet te ver van de Eemshaven liggen.

Springterrein
Ook is in de plannen een ander gebied aangeduid voor springterrein, om te oefenen en trainen met explosieven. De gemeente maakt zich zorgen over de gevolgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om trillingen, verstoringen, geluidshinder, maar ook het contrast met open landschap en natuurwaarden en de gevolgen voor grondgebruikers en grondeigenaren. Een springterrein past bovendien niet bij de gemeentelijke Omgevingsvisie en daarom is aan het ministerie van Defensie gevraagd dit te schrappen uit de plannen.