Doelen voor verlagen broeikasgasemissie binnen Koeien & Kansen

19-10-2021 LEMMER – In het project Koeien & Kansen werken de deelnemende bedrijven de komende 4 jaar aan de thema’s stikstof, broeikasgassen en biodiversiteit. De strategie voor werken naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering begint met het verminderen van de broeikasgasemissies en daarna compenseren voor de CO2-uitstoot. De totale methaanemissie via pensfermentatie per ton melk bij de deelnemers moet 30% lager worden dan het sectoraal gemiddelde van 2018. De totale broeikasgasemissie voor melkproductie willen de bedrijven verlagen tot minder dan 1200 gram CO2 per kilo meetmelk.

De maatregelen voor het verlagen van de uitstoot zijn in te delen naar maatregelen voor aanvoer van buiten het bedrijf, voor het rantsoen en voor het koemanagement. Sommige maatregelen kunnen strijdig zijn met doelen op andere milieuthema’s op het melkveebedrijf. Zo kan het streven om minder kunstmest te gaan gebruiken het doel om ook meer eiwit van eigen land te halen lastiger realiseerbaar maken. Koeien & Kansen wil de mogelijkheden en onmogelijkheden in diverse milieudoelen in beeld brengen.