Eerste scholen aan de slag met verbeteren Friese les

29-06-2021 LEMMER – De subsidieregeling ’Frysk foar no en letter’ kende een voorzichtige start. In de eerste ronde deden 39 scholen een aanvraag om het Fries onderwijs te verbeteren. Daardoor is er minder subsidie aangevraagd dan er beschikbaar was. Eén van de redenen die scholen noemen is dat ze vanwege de coronamaatregelen geen tijd hadden voor de subsidieaanvraag. Na de zomervakantie gaat de regeling voor de tweede keer open.

Met de regeling Frysk foar no en letter zet de provincie Fryslân in op het verbeteren van het positie van het Fries in alle onderwijssectoren. Er is o.a. subsidie beschikbaar voor het bijscholen van docenten, extra lesmateriaal en het vervangen van docenten die een opleiding Fries volgen. Er komen een aantal aanpassingen op de regeling. Zo sluit de regeling bij de tweede openstelling beter aan bij het onderwijsveld. Ook in de jaren 2022, 2023 en 2024 kunnen scholen een aanvraag doen voor een subsidie. De subsidieregeling is onderdeel van het project Taalplan Frysk 2030.

Gedeputeerde Sietske Poepjes: It is moai om te sjen dat skoallen ynsette op it ferbetterjen fan it fak Frysk. Troch de hiele provinsje binne oanfragen dien. Ik nûgje alle skoallen út dy’t no noch gjin oanfraach dien hawwe, dat nei de simmer wol te dwaan. Sa wurkje wy mei-inoar oan it Frysk foar no en letter.”

Ferrassend Foarkommend Frysk
De Burgemeester Harmsmaschool uit Gorredijk gaat de subsidie volgend schooljaar gebruiken om de Friese taal op een ludieke manier zichtbaar te maken in en om de school. Naast de Friese lessen zal de Friese taal en cultuur met het project ‘Ferrassend Foarkommend Frysk’ elke maand extra aandacht krijgen. Bijvoorbeeld door het organiseren van een kaatsclinic of een optreden van een Friese schrijver in de mediatheek. Ook ontvangt de school een subsidie voor het aanschaffen voor extra Friese leesboeken voor het project ‘Frysk lêze yn it skoft’.

Taalplan Frysk 2030
Het project Taalplan Frysk 2030 werkt aan de kwaliteit van Fries onderwijs op alle scholen en alle onderwijsniveaus. De provincie zet zich hiervoor in met taal- en onderwijsinstellingen Afûk, Cedin, Fers, Keunstwurk, NHL Stenden, Omrop Fryslân, Onderwijsbureau Semko en Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO).

Meer informatie over het project Taalplan Frysk 2030 is te vinden op: www.taalplan.frl.