Evenwichtiger ganzenbeleid noodzakelijk

02-06-2021 LEMMER – Zorg voor een betere verhouding tussen bescherming en beheer van ganzenpopulaties in Nederland en werk daar als provincies gezamenlijk aan. Dat adviseert de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade in het rapport ‘Ganzen zonder grenzen’ dat is aangeboden aan de bestuurlijke adviescommissie ‘Vitaal Platteland’ van het Interprovinciaal Overleg.

Hoewel gaat om veelal beschermde soorten, worden jaarlijks in Nederland circa 400.000 ganzen geschoten om overlast en schade te beperken. Daarnaast wordt ieder jaar voor ongeveer 20 miljoen euro aan tegemoetkomingen voor ganzenschade uitgekeerd. Zowel overheden, boeren, maatschappelijke organisaties als faunabeheereenheden zijn niet tevreden over het huidige beleid.

Om tot een betere balans tussen bescherming, schade en overlast te komen, moeten beleid en uitvoering worden aangepast. De adviesraad meent dat dit alleen in nauwe samenspraak met betrokken partijen en op basis van een integrale aanpak kan worden bereikt.

De Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade heeft op verzoek van provincies onderzocht welke mogelijkheden er zijn om te komen tot een effectiever ganzenbeleid. De raad roept provincies en stakeholders op om te zorgen voor een robuust en gebiedsgericht ganzenbeleid, betere bescherming en effectiever beheer. De internationale context is daarbij ook van belang en biedt mogelijkheden voor betere bescherming van populaties die de landsgrenzen overschrijden.

De adviesraad geeft een uitgebreide analyse van de bestaande situatie voor de verschillende ganzensoorten en de trek- en standganzen populatie. Op grond daarvan wordt een voorzet voor de gespreksagenda gegeven. Onderwerpen op deze gespreksagenda zijn:

  • het onderscheid in trek- en standganzen,
  • soortgerichte benadering,
  • aansluiting bij internationale ontwikkelingen
  • afstemming tussen landelijke en provinciale overlegstructuren.
  • Overleg over handelingsperspectief, kennis, monitoring en het belang van onderzoek en communicatie.

Op grond hiervan worden aanbevelingen gedaan voor het vormgeven van een op consensus gericht proces. Na gesprekken met maatschappelijke organisaties heeft de adviesraad vastgesteld dat hiervoor veel draagvlak bestaat.