Gebruik van antibiotica in veehouderij is in 2021 verder afgenomen

17-06-2022 LEMMER – Het gebruik van antibiotica in veehouderij is in 2021 verder afgenomen. De verkoop van antibiotica is ten opzichte van het referentiejaar 2009 verder gedaald naar 70,8%. Nog steeds wordt er weinig gebruik gemaakt van antibiotica die als laatste redmiddel worden ingezet in de humane gezondheidszorg. Het gebruik van polymyxines is met 21,2% afgenomen. Dat meldt de stichting Diergeneesmiddelenaitoriteit.

Het gebruik in de vleeskuiken-, konijnen- en varkenssector is gedaald met respectievelijk 31,7%, 17,2% en 13,7% ten opzichte van 2020. Voor zowel de vleeskuiken- als de varkenssector is dit het laagst gerapporteerde antibioticumgebruik sinds de start van de monitoring. De melkveesector kent sinds 2014 een stabiel, laag gebruiksniveau. 

Het antibioticumgebruik in de vleeskalversector is in 2021 nagenoeg gelijk aan 2020. Het antibioticumgebruik in de kleinere sectoren zoals kalkoenen en konijnen neemt in de loop van de tijd af, maar kent van jaar tot jaar sterke fluctuaties. Voor het eerst wordt ook op een groot deel van de Nederlandse melkgeitenbedrijven het antiobioticagebrui gerapporteerd. De eerste analyses wijzen op een laag gebruik van antibiotica.

Verdere vermindering van het antibioticumgebruik en verlaging van het risico op vorming van antibioticumresistentie zal vooral moeten komen van bedrijven met een structureel hoog gebruik. Er zijn nog bedrijven waar het gebruik boven de benchmark ligt en dierenartsen die structureel meer voorschrijven dan hun collega’s. Met de introductie van de nieuwe benchmarksystematiek voor dierenartsen hebben de sectoren en de dierenartsen afgesproken gezamenlijk op te trekken in het aanpakken van deze problematiek en zijn er per sector plannen daarvoor gemaakt.

De resultaten van 2021 zijn positief en bieden perspectief voor een verdere afname van het gebruik van antibiotica waarbij de focus blijft liggen op de structureel hoog gebruikende bedrijven en hun dierenartsen.