Ingezonden – Himmelaksje Iselmar

21-09-2021 LEMMER – Hoe schoner het IJsselmeer is, hoe beter voor alle leven. Daarom zetten de samenwerkende partijen van ‘Geen Zandindustrie IJsselmeer’ samen met het Zuyderzeecollege en andere organisaties in oktober de ‘Himmelaksje Iselmar’ op touw, een grote schoonmaak van de kust. We hebben de IJsselmeerkust deze zomer gelukkig met zijn allen behoorlijk netjes gehouden, maar we zetten de puntjes op de i.

De Iselmar is in prachtich natoergebiet en dat wolle wij graach sa hâlde. Wij stekke dus de hannen út de mouwen om dêrbij te helpen. We ha allegearre wol foto’s sjoen fan bisten dy’t gefangen sitten yn plestik. We witte allegearre wol dat it bestean fan fisken en fûgels en alle oare libben yn en om de mar ôfhinget fan in skjinne omjouwing.

It doel is dat wij de hiele Fryske Iselmarkust skjin meitsje op de plakken dêr’t it nedich is en dêr’t wij no komme kinne. Oktober is in geskikte tiid om te himmeljen, nammentlik nei it toeristeseizoen. We kinne dan noch net troch de reid-fjilden komme en op guon plakken soenen wij de fûgels tefolle fersteure, dat sette wij op de ferlanglist foar maart.

Comité Geen Zandindustrie IJsselmeer