Ingezonden – Recreatiepark of kathedraal?

01-05-2021 LANGWEER – De Hoekerpolder ten noordwesten van Langweer is in een natte winter zompig land.   Aan de horizon staat de spits van de kerk van Hommerts. Gezien vanaf de Janesloot en de Dijken komt de spits van de kerk van Langweer boven de bomen uit. Het landschap en het dorpsgezicht zijn eeuwenoud. Het is het landschap van onze voorouders die in de vroege middeleeuwen het hoogveen ontgonnen voor bouwland. De richting van de verkaveling in de Hoekerpolder is van die tijd.

De laatste decennia heeft het gebied rond Langweer zich snel ontwikkeld. Langweer is uitgebreid  met woonwijken en een industrieterrein. Het gebied langs de Pontdyk, van het dorp naar de Janesloot, heeft aan de kant van de Langweerder Wielen een totale recreatieve functie gekregen. Langs de Scharsterrijn hebben de recreatieparken van Boornzwaag zich ontwikkeld. Ten zuiden van Langweer aan de rand van de bossen van Eysinga zijn ook grote recreatieve ontwikkelingen. Daar liggen de parken van Eysinga State, Meer van Eysinga en Het Eyland.   

Ondanks al deze grootschalige recreatieparken zijn er geen landschappelijke gevolgen voor Langweer, en voor het dorpsgezicht van Langweer.

Dat kan veranderen met het Waterpark wat investeerders willen realiseren in de Hoekerpolder. Een recreatiepark van 199 woningen direct tegen het dorp aan. Gelegen in het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân.   

In de Ontwerp-Omgevingsvisie van de provincie Fryslân staat: we behouden de status van de Nationale Landschappen. En verder dient de provincie de belangen van cultureel erfgoed af te wegen in de fysieke leefomgeving, het gaat o.a. om stads- en dorpsgezichten én cultuurlandschappen.  

De gemeente De Fryske Marren zegt in haar Omgevingsvisie van juli 2018 dat de kernkwaliteiten van dit gebied uitgangspunt zijn bij nieuwe ontwikkelingen. Dat is duidelijk, de kernkwaliteit is een open landschap volgens het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân.

Het zijn beleidsdocumenten met mooie visies, ambities en woorden. Wat voor houvast geeft dat aan de burger als er in zijn leefomgeving een ingrijpende ontwikkeling aan de orde is? Mag je er dan op vertrouwen dat de overheid vasthoudt aan haar eigen beleidskader? De praktijk is vaak anders. In de praktijk gaat het vooral om de commerciële en de politieke belangen. De recreatiemarkt is goed, je zou nu moeten investeren.  Dit kan samen gaan met politieke belangen om de plaatselijk middenstand, in het bijzonder de horeca, te ondersteunen. De afgelopen decennia is dat niet gelukt met alle grootschalige parken bij en rondom Langweer, het moet nu toch wel een keer slagen?

De keuze tussen wel of niet het Waterpark te realiseren kan ook gezien worden als de keuze tussen het korte termijn handelen en het denken op lange termijn.  Wat zijn de gevolgen van ons handelen nu voor toekomstige generaties? Met andere woorden: ”Hoe kunnen we goede voorouders zijn?”. De filosoof Roman Krznaric noemt dat in zijn boek “De goede voorouder” het kathedraaldenken. Denk aan de Sagrada Familia in Barcelona waar generatie na generatie aan wordt gebouwd. Bij het Waterpark gaat het om een landschap wat in generaties is “gebouwd” en waar generaties aan kunnen blijven bouwen.

Piet Plantinga
Bestuurslid Vereniging Moai Skarsterlân