Investeringsfonds Duurzame Landbouw van start

13-07-2021 LEMMER – Boeren en tuinders met plannen om de bedrijfsvoering te verduurzamen kunnen vanaf nu  een aanvraag doen voor het Investeringsfonds Duurzame Landbouw bij het Nationaal Groenfonds. Het gaat om een pilot gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met een fondsvermogen van 9 miljoen euro. Circa 35 agrarische bedrijven kunnen dit jaar een beroep doen op het fonds.

Agrarische bedrijven die willen investeren in verduurzaming krijgen die plannen vaak niet gefinancierd, vanwege het onzekere rendement van de investeringen op korte en lange termijn. Het Investeringsfonds biedt deze ondernemers extra financiering. Het Nationaal Groenfonds maakt het fonds operationeel en gaat ervaring opdoen met deze nieuwe aanpak, die inspeelt op duurzame initiatieven vanuit de sector zelf.

Per bedrijf is maximaal 400.000 euro beschikbaar. Ondernemers hoeven nauwelijks rente te betalen en de eerste jaren niet af te lossen. Wel moet er sprake zijn van private cofinanciering. De investeringen moeten dus voor een deel ook gefinancierd worden uit andere bronnen zoals banken, crowdfunding, andere fondsen of via familie.

Ondernemers die een beroep willen doen op het investeringsfonds moeten investeren in aantoonbare verbeteringen op het gebied van duurzaamheid. Dat gaat niet om specifieke maatregelen, maar om het bereiken van doelen. Een daling van de emissie van stikstof staat daarbij voorop.

Het fonds hanteert nog 7 andere duurzaamheidsdoelstellingen: minder gewasbeschermingsmiddelen, minder broeikasgassen, minder nitraatuitspoeling, toename biodiversiteit, betere bodem, circulaire inzet van veevoer en verbetering van diergezondheid en -welzijn. Op tenminste 4 van deze terreinen moet ook vooruitgang worden geboekt.

Een commissie van tien leden onder leiding van oud-bestuurder Geert Jansen gaat de aanvragen inhoudelijk beoordelen op duurzaamheid.