LTO/NOP wil af van 16 weken-termijn bij ophokplicht

24-01-2022 JOURE – Sinds 26 oktober geldt de ophokplicht voor pluimvee in Nederland. Dat betekent dat eieren afkomstig van vrije uitloop kippen per 16 februari als scharrelei gestempeld moeten worden. Dan verloopt de 16 weken-termijn die in Europese regels is vastgelegd. De vakgroep Pluimveehouderij van LTO/NOP wil af van deze 16 weken-termijn. 

Er is vanaf voorjaar 2021 voortdurend afstemming met Anevei en EUWEP, respectievelijk de Nederlandse en Europese organisatie voor de eierhandel. Samen met LTO/NOP bepleiten ze een aanpassing van de Europese normen en gelijkschakeling aan de biologische verordening.

Omdat de Europese Commissie de regels voor dit jaar niet lijkt te willen aanpassen, gaat EUWEP  bij de Europese Unie pleiten voor een derogatie van de 16 weken-termijn. Daarmee wordt geprobeerd dit Europees voorschrift dit jaar niet van toepassing te laten zijn, door dit als een calamiteit te zien vanwege de grote impact hiervan op de productie en afzet van eieren.

Bij de Europese boerenorganisatie COPA is gepleit voor een benadering die aansluit bij de manier waarmee hier in de biologische sector wordt omgegaan. Dat wil zeggen: die termijn van 16 weken niet laten gelden als er sprake is van een door de nationale overheid afgekondigde ophokplicht. Dit is vorig jaar door LTO/NOP ook ingebracht bij de herziening van de Europese handelsnormen. Tot nu toe blijkt het lastig om alle organisaties binnen COPA op één lijn te krijgen.

Met de ervaringen van vorig seizoen is vanaf de zomer 2021 bij het ministerie van LNV gepleit voor het regionaal afschalen van een ingestelde ophokplicht. De dreiging voor uitbraken is nog te hoog om op dit moment voor regionale opheffing van de ophokplicht te pleiten. Er wordt wel nagedacht aan de hand van welke criteria de ophokplicht regionaal is op te heffen.

Er is ook gesproken met de Dierenbescherming om de 2 sterren ook na 16 weken op de doosjes met het ‘Beter Leven’-keurmerk te behouden. Daar wil de Dierenbescherming niet in meegaan. Voor een volgend seizoen wil LTO/NOP hierover opnieuw het gesprek aan.

Er zijn ook rechtstreekse contacten met de grootste Nederlandse supermarkten geweest om te zorgen dat zij na afloop van de 16 weken het ‘vrije uitloop’-ei in de schappen houden, tegen dzelfde prijs voor de pluimveehouder. Bij voorkeur laten supermarkten de verpakkingen ongewijzigd, met vermelding van de juiste tekst. De supermarkten waarmee LTO/NOP sprak hebben aangegeven dat te doen en de ‘vrije-uitloop’ inkoopprijs te blijven betalen aan hun leveranciers.

Bij minister Staghouwer van LNV brengt LTO/NOP de problematiek rond het vrije uitloopei in relatie tot de ophokplicht ook opnieuw onder de aandacht. Tevens dringt de vakgroep aan op een gesprek met de minister om steun te vragen voor het pleidooi in Brussel om het Europese voorschrift over de 16 wekentermijn dit jaar niet van toepassing te laten zijn.