Meer variatie in waterpeil in ontwerp-peilbesluit Friese boezem

28-04-2021 LEMMER – De Friese boezem houdt een streefpeil van 52 cm onder N.A.P. Bij droogte of juist grote regenval kan het waterschap het peil tijdelijk verhogen of verlagen. Ook is er meer variatie mogelijk voor natuurdoelen. Dit staat in het ontwerp-peilbesluit voor de Friese boezem dat gedurende zes weken ter inzage ligt via www.wetterskipfryslan.nl

Belangen opnieuw afgewogen
In het peilbesluit zijn belangen van verschillende gebruikers opnieuw afgewogen. Zo is het boezempeil van belang voor scheepvaart en recreatie, voorkomen van wateroverlast, aanvoer van water voor landbouw en natuur en voor de vissers op het binnenwater. Ook bij bebouwing en de aanleg van bruggen, kaden en steigers wordt rekening gehouden met het Friese peil. Het huidige peilbesluit is van 1999.

Meer variatie voor natuur
Het waterschap slaagt er steeds beter in om het hele jaar het boezempeil op of vlak bij het streefpeil van -52 cm N.A.P. te houden. Dit is goed voor de waterveiligheid. Maar voor de natuurontwikkeling langs de waterranden is meer variatie in het waterpeil gunstiger. Daarom is in het nieuwe peilbesluit opgenomen dat het waterschap in het voorjaar, bij gunstige weersomstandigheden, het boezempeil enkele weken kan verhogen. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit en wordt de rietgroei gestimuleerd. Dat is goed voor het waterleven en de bescherming van oevers. In de nazomer wordt het peil zo laag mogelijk gezet. Op deze manier wordt de natuurlijke dynamiek nagebootst.

Ook zomerpolders krijgen een gevarieerder waterbeheer. Zomerpolders zijn polders die ’s zomer in gebruik zijn als natuur- of landbouwgrond en ’s winters onder water staan. In het oude peilbesluit zijn alle zomerpolders van 1 oktober tot 1 april onderdeel van de boezem. In het nieuwe peilbesluit wordt deze periode in overleg met de natuurbeheerders afgestemd. Zo ontstaat ook daar meer dynamiek.

Inspraak
Het nieuwe peilbesluit is opgesteld in overleg met vertegenwoordigers van landbouw, natuur, beroeps- en recreatievaart en de binnenwatervisserij. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken reageren op het peilbesluit. Pas daarna stelt het waterschapsbestuur een definitief peilbesluit vast. Op www.wetterskipfryslan.nl is het peilbesluit, een filmpje over de boezem en een digitale kaart met begrenzing en peilen in te zien.

Aan- en afvoer
Het waterschap regelt het boezempeil door water in te laten vanuit het IJsselmeer en water af te voeren via het Hooglandgemaal bij Stavoren, het Woudagemaal bij Lemmer, enkele kleinere zeegemalen en de spuisluizen bij Harlingen en Dokkumer Nieuwe Zijlen. Via de boezem wordt water aan- en afgevoerd naar deelgebieden met een eigen waterpeil. Zoals natuurgebieden, landbouwpolders en bebouwde gebieden.