Meer vraag naar sociale huurwoningen in Fryslân

09-12-2022 LEMMER – De vraag naar sociale huurwoningen is in de afgelopen vier jaar in Fryslân toegenomen. Dit blijkt uit onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau (FSP), dat mede op verzoek van WoonFriesland en de Vereniging van Friese Woningcorporaties (VFW) is uitgevoerd. De corporaties roepen gemeenten daarom op om meer mogelijkheden te bieden voor nieuwbouw, bijvoorbeeld door meer geschikte locaties beschikbaar te stellen.

Uit het onderzoek blijkt ook dat in Fryslân de vraagdruk het hoogst is in de stedelijke gebieden en het
laagst in de kleinere kernen. In de stedelijke gebieden komen er gemiddeld tweemaal zoveel reacties
op aangeboden woningen. Ook is de inschrijfduur daar langer. De gemiddelde inschrijftijd van de 25%
meest actieve en geslaagde woningzoekenden in de periode 2019-2020 was 31 maanden. De
doorstroom op de Friese sociale huurmarkt is historisch laag. Dit is vooral het geval bij de populaire
grondgebonden woningen; de goedkopere gestapelde woningen komen vaker vrij voor verhuur.

Gemeenschappelijke conclusies
De corporaties, huurdersverenigingen en gemeenten willen graag beter inzicht in de vraag naar
sociale huurwoningen. In veel Friese gemeenten gebruiken corporaties daar eigen metingen met
verschillende onderzoeksmethoden voor. Dat maakt het lastig om gemeenschappelijke conclusies te
trekken. WoonFriesland en de VFW (bestaande uit de corporaties Accolade, De Bouwvereniging,
Dynhus, Elkien, Thús Wonen, Wonen Noordwest Friesland en Woningstichting Weststellingwerf)
hebben daarom het FSP gevraagd om de vraag naar sociale huurwoningen in Fryslân te analyseren.

Trends en ontwikkelingen
Het onderzoek is gedaan op basis van vier indicatoren: inschrijftijd, reactiegraad, slaagkans en
mutatiegraad. De gegevens komen van acht corporaties in Fryslân en hebben betrekking op de
afgelopen vier jaar. De meest recente resultaten over de afgelopen periode (2019-2020) worden
vergeleken met de twee vorige metingen over de afgelopen vier jaar. Dit is een korte periode,
waardoor de conclusies over de trends en ontwikkelingen beperkt zijn. De komende jaren wordt
steeds jaarlijks een rapport uitgebracht. Zo krijgt de trend steeds meer zeggingskracht.

In gesprek met gemeenten
De corporaties en de huurdersorganisaties zijn verheugd dat ze na een gezamenlijk traject afspraken
hebben gemaakt over het aanleveren van gegevens, die samen een goed beeld geven van de
ontwikkelingen op de Friese sociale huurmarkt. Aan de hand van de rapportages kunnen ze
gesprekken voeren met gemeenten om de beschikbaarheid van sociale huurwoningen te vergroten.

Het rapport is hier te lezen.