‘Onteigenen veehouderijbedrijven kan stikstofcrisis voor groot deel oplossen’

31-08-2021 LEMMER – Met het uitkopen van veehouderijbedrijven nabij kwetsbare Natura 2000-gebieden kan volgens een drietal deskundigen de stikstofuitstoot in Nederland snel drastisch om laag worden gebracht. Juridisch is dat volgens hen mogelijk. De experts op het gebied van onteigening verwachten dat het de overheid tussen 2 miljard en 3 miljard euro zal kosten.

Via de onteigeningswet kan grond aan een agarisch bedrijf worden onttrokken. De bestemming van het land moet daarvoor van agrarisch gebruik worden aangepast in natuur. De rechter moet hiervoor toestemming verlenen.

Sinds 1 juli is in Nederland de Wet op stikstofreductie en natuurherstel van kracht.  Daarin liggen doelen vast om de uitstoot van stikstof naar beneden te brengen. De overheid zou daarbij kunnen kiezen voor het onteigenen van landbouwgrond dicht bij Natura 2000-gebieden, stellen de experts op dit terrein. Door gericht circa 100 bedrijven te onteigenen kan naar hun idee het stikstofprobleem voor een groot deel worden opgelost.

De onteigeningsprocedure kan worden gestart door een gemeente, de provincie of de Rijksoverheid. In een planologisch besluit, zoals een bestemmingsplan of een inpassingsplan, moet worden gemotiveerd waarom onteigening nodig is. Als de boer het niet eens is met dat plan, kan hij bij de Raad van State in beroep gaan. Een bedrijf dat wordt onteigend moet volgens de wet een volledige ‘schadeloosstelling’ ontvangen.