Ontwerp Regionaal Mobiliteitsprogramma ter inzage

05-07-2022 LEMMER – Van dinsdag 12 juli tot en met maandag 5 september 2022 ligt het ontwerp Regionaal Mobiliteitsprogramma ter inzage. In dit programma staan de plannen op het gebied van mobiliteit en infrastructuur voor de komende jaren. De provincie Fryslân wil deze plannen samen met andere (overheids)partijen uitvoeren.

Iedereen kan zich veilig verplaatsen in, van en naar Fryslân. Belangrijke bestemmingen beschikken over een betrouwbare en toekomstbestendige bereikbaarheid over land en/of water en/of door de lucht. Dit alles vindt plaats op een schone, duurzame, en betaalbare wijze, rekening houdend met de leefbaarheid en de omgeving van onze provincie. Dat is de ambitie van het Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP).

Deze ambitie is vertaald in vijf programmalijnen:

  • We zijn goed bereikbaar en onze netwerken zijn betrouwbaar, efficiënt en toekomstbestendig;
  • We verplaatsen ons duurzaam;
  • We zetten in op mobiliteit voor iedereen;
  • We verplaatsen ons veilig;
  • We zetten in op slimme technieken en gedrag.

Per programmalijn zijn doelen en maatregelen opgesteld in de periode tot 2040 om zo de ambitie te kunnen bereiken. “De visie van de provincie op de mobiliteit van de toekomst ligt tafel, integraal, met oog voor de grote uitdagingen van deze tijd. Het woord is nu eerst aan de mienskip. Ik kijk uit naar de reacties”, aldus gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder.

Inzien en reageren

Het ontwerp RMP ligt van 12 juli t/m 5 september 2022 ter inzage op het provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ in Leeuwarden. U kunt de stukken ook digitaal inzien via www.fryslan.frl/rmp. U kunt uw zienswijze digitaal indienen via provincie@fryslan.frl. U kunt uw zienswijze ook schriftelijk sturen. Heeft u vragen, neem dan contact op via telefoonnummer 058 – 292 59 25 of mail provincie@fryslan.frl.

Na deze acht weken verwerkt de provincie de zienswijzen. Hierna komt er een definitief RMP. Dit definitieve plan stellen Provinciale Staten in december vast.