Ontwerp voor nieuw Regionaal Waterprogramma voor provincie Friesland

13-10-2021 LEMMER – Deze week is het nieuwe Regionaal Waterprogramma als ontwerp behandeld door Gedeputeerde Staten van Friesland. Hierin wordt de wateropgave van de provincie voor de komende zes jaar omschreven. Het definitieve rapport zal formeel worden vastgesteld in het tweede kwartaal van 2022. Voorafgaand daaraan wordt het op 15 december behandeld door Provinciale Staten, waarna het gedurende 8 weken ter inzage ligt. Het waterbeheerplan van Wetterskip Fryslân zal in dezelfde periode ter inzage liggen.

In het Ontwerp Regionaal Waterprogramma wordt het beleid van de afgelopen jaren grotendeels voortgezet. Wel zijn onderdelen van het waterbeleid aangescherpt om het tempo van de klimaatverandering bij te kunnen houden. Om hier goed op voorbereid te zijn, zal de komende jaren worden gewerkt aan een waterpeil waarbij verzilting zoveel mogelijk wordt vertraagd en de impact van droogte zo goed mogelijk wordt beperkt.

Ook heeft het provinciebestuur grondwatergebieden aangewezen die optimaal beschermd moeten worden, zodat ze geschikt blijven voor de winning van drinkwater. Verder heeft de provincie de ambitie om meer zwemwaterlocaties aan te wijzen. Bij het opstellen van het plan is nauw samengewerkt met Friese gemeenten, Rijkswaterstaat en Waterbedrijf Vitens. Daarnaast is de provincie in gesprek geweest met dialoogpartners uit landbouw-, sportvisserij- en natuurorganisaties. Ook is het Regionaal Waterprogramma afgestemd met Wetterskip Fryslân.