Predatiebeheer voor bescherming weidevogels onveranderd

10-04-2021 LEMMER – Het bestrijden van predatoren speelt een grote rol bij het beschermen van weidevogels. De predatie van nesten en jonge kuikens, bijvoorbeeld door vossen, steenmarters en verwilderde katten, zorgt er mede voor dat het aantal weidevogels afneemt. Daarom zet de provincie Fryslân, binnen de kaders van de Wet natuurbescherming, vol in op predatiebeheer. Op dit moment ligt de ontwerp Omgevingsverordening Fryslân ter inzage. Daar staat onder meer in wat is toegestaan op het gebied van verstoren van soorten en het vernielen van verblijfplaatsen als het gaat om ruimtelijke ingrepen (zoals verbouwing van een gebouw of het dempen van een sloot), beheer en onderhoud. De mogelijkheden voor predatiebestrijding in het kader van weidevogelbescherming zijn daar geen onderdeel van en veranderen niet door deze omgevingsverordening.

Op 21 april ligt de Startnotitie Weidevogels 2021-2030 voor bij Provinciale Staten. De Staten nemen dan een besluit over het ambitieniveau voor het aanscherpen van het huidige weidevogelbeleid voor de komende periode. Daarnaast staat in mei de Nota Faunabeleid op de PS-agenda, waar de predatieaanpak ook onder valt. 

Maatwerk
Voor de bestrijding van weidevogelpredatie zet de provincie alle wettelijk toegestane middelen in. Als uit onderzoek blijkt dat de predatiedruk door een bepaalde soort in een gebied erg hoog is, kan er een ontheffing gegeven worden voor het wegvangen van de soort. Hiermee is maatwerk mogelijk.

Ontheffingen en onderzoek
Voor 2021 zijn er meerdere ontheffingen afgegeven en lopen er verschillende onderzoeken. Zo is er een uitbreiding van het aantal gebieden voor de pilot beheer steenmarter, van acht gebieden naar veertien gebieden. In totaal zijn op deze locaties sinds januari van dit jaar 119 steenmarters gevangen. In vijftien andere weidevogelgebieden, die niet onderdeel zijn van de pilot steenmarter, wordt de nestpredatie gemonitord door de collectieven, natuurbeheerders en vogelwachten. Dit gebeurt met behulp van 170 wildcamera’s. Daarnaast wordt het leefgebied en terreingebruik van steenmarter en bunzing in kaart gebracht met GPS-loggers en vindt er onderzoek plaats naar het voorkomen van kleine marterachtigen in drie gebieden. Er wordt gekeken of de bunzingen in een gebied met veel predatiedruk – waar dat vermoedelijk door de bunzing komt – weggevangen kunnen worden. Ze worden dan verplaatst naar een gebied waar geen weidevogels zijn en gevolgd met GPS. Voor steenmarters is het nu ook toegestaan ze te doden, maar alleen wanneer het niet slaagt om ze te weren en wanneer verplaatsen naar andere gebieden niet in het belang van het dier is.

Verder is er een ontheffing verleend voor het verwijderen van een nestboom van een buizerd en het gebruik van kunstlicht bij het bestrijden van vossen in de periode 1 december tot 30 juni. De FBE heeft al een opdracht voor het bestrijden van bruine en zwarte ratten en mag daarvoor nu ook een luchtdrukwapen gebruiken. Dit seizoen zal er ook onderzoek gedaan worden naar gepredeerde volwassen grutto’s. Naast deze ontheffingen en onderzoeken zet de provincie in samenwerking met partners in op kennis en bewustwording over weidevogels en de bescherming daarvan. Bijvoorbeeld met de campagnes ‘Poes in de mand’ en ‘Grutsk op ús Greidefûgels’.