Schoon en gezond water vraagt extra inzet van iedereen

09-11-2021 LEMMER – Het Wetterskip blijft ook de komende jaren werken aan schoon en gezond water. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd, zoals in de aanleg van natuurvriendelijke oevers en vispassages. Dat heeft geleid tot verbetering, maar is nog onvoldoende om de doelen van de Europese Kader Richtlijn Water (KRW) in 2027 te halen. De verbetering van de waterkwaliteit vraagt om extra inzet van iedereen. En om aanpak bij de bron. Wat niet in het water hoort, moet er ook niet in terechtkomen.

Nederland is een druk land met veel water en vrijwel elke vierkante meter is in gebruik. Het intensieve grondgebruik zorgt voor een hoge milieudruk, ook op het water. Daarnaast zet de klimaatverandering de waterkwaliteit extra onder druk. De verbetering van de waterkwaliteit is niet alleen een opgave voor het Wetterskip, ook de rijksoverheid, landbouw, industrie, gemeenten en burgers zijn aan zet.

Samen werken aan schoon water, vol leven
In de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is afgesproken dat we in Nederland samen werken aan meer biodiversiteit in het water en een betere waterkwaliteit. De afgelopen jaren heeft het Wetterskip met gebruikers, natuurorganisaties, gemeenten en provincie de waterkwaliteit in Fryslân en het Groninger Westerkwartier al verbeterd. Door samen na te denken over de inrichting en het onderhoud van het watersysteem en dit ook uit te voeren.

Aanpak bij de bron
Ook zetten ze zich in om de industrie en de landbouw te ondersteunen, bijvoorbeeld bij de uitvoering van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en gebiedsgerichte monitoring en handhaving. Hierdoor komen er minder meststoffen, zoals stikstof en fosfaat, en minder gewasbeschermingsmiddelen in de sloot. Dagelijks bestuurder Otto van der Galiën: ‘We zien dat dat leidt tot verbetering, maar het is nodig een tandje bij te zetten. Als waterschappen pleiten we voor bronaanpak en aanscherping van de toelatingseisen van nieuwe stoffen. Wat niet in het water hoort, moet er ook niet in terechtkomen.’

Nieuwe planfase
De komende jaren moet er nog veel werk verzet worden om de doelen van de KRW te kunnen halen. Hiervoor heeft het Wetterskip en de Provincie Fryslân gezamenlijk een programma opgesteld. Ons algemeen bestuur besluit op 23 november over de nieuwe plannen en Provinciale Staten op 15 december. Deze fase richt zich op de laatste maatregelen die nodig zijn om in 2027 de doelen te kunnen halen.