Tomke workshop ‘Ons huis’

09-09-2022 LEMMER – Samen met Janneke Brakels nemen we zingend de dag door; van ’s morgens tot ’s middags en in de avond. We beginnen de dag met wakker worden in de slaapkamer. Wat voor ruimtes hebben we allemaal in huis en wat kun je daar allemaal doen?

We maken er een gezellig muzikaal feest van. Zullen we afspreken dat je niet hoeft te blijven zitten? Je kunt fantastisch meedoen!

Lês-mar-foar-wiken
Fan 5 oant en mei 30 septimber binne de Lês-mar-foar-wiken! Yn dy perioade wurdt oeral yn Fryslân wer foarlêzen út it nije Tomke-boekje. Nei it foarlêzen krije alle pjutten it boekje mei nei hûs, dat dit jier as tema ‘thús’ hat. It nije Tomke-boekje, ‘Thús by Tomke!’, sit wer grôtfol moaie ferhaaltsjes, ferskes en gedichtsjes oer ferhúzje, pyamadei, besite en noch folle mear. Yn de Lêste wike fan augustus krije alle pjuttelokaasjes automatysk de boekjes besoarge.

Sjoch foar alle ynfo oer de Lês-mar-foar-wiken op www.tomke.frl/les-mar-foar-wiken.