Weidevogelseizoen van 2021 lijkt succesvol in veel gebieden

11-10-2021 LEMMER – Het weidevogelseizoen van 2021 lijkt in veel gebieden succesvol te zijn verlopen. Er wordt door verschillende collectieven voor agrarisch natuurbeheer gemeld dat veel vogels succesvol hebben gebroed en dat relatief veel kuikens groot zijn geworden. De officiële cijfers over broedsucces van de grutto in 2021 zullen in de loop van het najaar bekend worden.

Het voorjaar was vrij koud en vooral ook nat. De grasgroei kwam hierdoor laat op gang. Dit, samen met de natte opstandigheden, leidde ertoe dat boeren later maaiden dan in andere jaren. De rust en nattigheid hebben gunstig uitgepakt voor de weidevogels. De samenwerking tussen boeren en veldcoördinatoren verliep goed en ook de mozaïeken van verschillende vormen van beheer zijn cruciale factoren in het succes gebleken. 

In West-Groningen werd er massaal gebroed weidevogels. Boeren stemden het beheer goed op elkaar af  In het werkgebied van collectief Súdwestkust in Fryslãn dreigde in het voorjaar nog veel verlies door predatie. Jagers mochten in maart niet met lichtbakken op vossen jagen, waardoor predatieverliezen in een aantal mozaïekgebieden opliepen. Na opheffen van de avondklok nam predatie door de vos af. Ook predatie door kleine marterachtigen en roofvogels was veel minder dan in 2020.

Collectief Westergo, ook in Friesland, kende over 2021 een gemiddeld broedsucces van 76% voor de 17 mozaïeken die boeren beheren. Dat is ruim boven de 60% die nodig is voor de instandhouding van grutto-populaties. Ook  in het werkgebied van Water, Land en Dijken in Noord Holland lag het broedsucces voor grutto’s en tureluurs hoger dan 60%. Het Utrechtse collectief Rijn Vecht en Venen is ook positief over de resultaten van het weidevogelseizoen. Circa 70% van de gruttoparen had daar eind mei nog kuikens.

In Overijssel is het resultaat over de hele linie positief is, maar wel wisselend. Op locaties met mooie mozaïekgebieden werden goede resultaten geboekt. Maar als gevolg van de avondklok vanwege corona, was het niet mogelijk om vossen met de lichtbak te bestrijden. In gebieden met veel predatie zijn veel minder kuikens vliegvlug geworden.