Zorg over overschrijding van stikstofplafond door melkveehouderij

14-04-2021 JOURE – In juni zal blijken of de melkveehouderij het sectorale stikstofplafond in 2020 daadwerkelijk heeft overschreden. Dan komt het CBS met definitieve cijfers. Minister Schouten van LNV vindt het wel zorgelijk dat de melkveehouderij drie kwartaalrapportages op rij boven het sectorale stikstofplafond opereert. Bij een daadwerkelijke overschrijding zullen afspraken met de Europese Commissie haar er toe dwingen maatregelen te treffen die zorgen dat de sector weer onder het stikstofplafond komt. Dat schrijft Schouten aan de Tweede Kamer.

De hogere excretie heeft volgens de minister meerdere oorzaken. De belangrijkste oorzaken  zijn een toename van het aantal melkkoeien en jongvee, een verminderde beschikbaarheid van snijmaïs door afname van het maïsareaal en een grotere voederbehoefte van melkkoeien door de toegenomen melkproductie per koe.

Voor de productie van stikstof in dierlijke mest zijn binnen het 6e Actieprogramma in de Meststoffenwet een nationaal en sectoraal plafond vastgelegd. Bij een overschrijding van een plafond moet er gehandeld worden om de overschrijding ongedaan te maken. Gelet op de link met het 6e Actieprogramma en indirect de derogatiebeschikking zal ook de Europese Commissie daar op aandringen. 

Schouten zal bij een definitieve overschrijding moeten bepalen wat er nodig is om dit ongedaan te maken. De Meststoffenwet biedt de mogelijkheid om de oorzaak van de overschrijding hierbij te betrekken. De minister neemt bij voorkeur geen ingrijpende maatregel. Ze verwacht vooralsnog dat de inzet op het stikstofdossier, waaronder voermaatregelen en de beoogde Landelijke beëindigingsregeling, ervoor kan zorgen dat een eventuele overschrijding teniet wordt gedaan.