Aanbod van Natuer mei de Mienskip: aan de slag met 1500 ha natuur

25-01-2022 LEMMER – Friese natuur- en landbouworganisaties, verenigd in Natuer mei de Mienskip, doen een nieuw aanbod aan Provinciale Staten voor de inrichting van Natuurnetwerk Nederland. NmdM wil sneller en met meer draagvlak duizend hectare natuur inrichten en van vijfhonderd hectare de huidige functie wijzigen naar natuur. Daarmee zou een groot gedeelte van het Fryske Natuurnetwerk klaar zijn. De partijen willen dit in de periode tot en met 2027 doen. Provinciale Staten nemen op 23 maart een besluit over het aanbod.

Gedeputeerde Douwe Hoogland: “Wy binne bliid mei dit oanbod en diele it dan ek graach mei Provinsjale Steaten foar de beslútfoarming. It is moai dat Natuer mei de Mienskip fan ‘ûnderop’ wurket en in gearwurking is fan in grut tal organisaasjes. Dêr sit neffens my ek in grutte winst: dizze gearwurking soarget derfoar dat der op fernijende wize wurke wurde kin en dat der draachflak is. En dat is wichtich, want de need om de natuer yn ús provinsje te ferbetterjen en it Natuernetwurk oan te lizzen is grut. Wy wolle ús fol ynsette om it bioferskaat op te helpen en Natuer mei de Mienskip kin dêr in wichtige rol yn spylje.”

Het college stelt aan Provinciale Staten voor om het aanbod in principe aan te nemen en om geld uit het Natuurpact beschikbaar te stellen zodat NmdM in 2022 door kan gaan. Wel stelt het college voor om NmdM om een nadere uitwerking van een aantal onderdelen te vragen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het uitwerken van de verbeterpunten die NmdM graag zou zien in de provinciale werkwijze, zoals het beschikbaar stellen van meer ruilgrond, meer middelen voor de verbetering van de landbouwstructuur en de mogelijkheid voor het verschuiven van budgetten tussen de verschillende prioriteiten van het Natuurnetwerk.

Provinciale Staten besluiten op 23 maart over het nieuwe aanbod. In het najaar van 2022 ligt de herziene financiële planning voor het Natuurnetwerk bij PS voor. De uitgewerkte punten worden daar ook in meegenomen.

Pilot
Van juli 2019 tot juli 2021 voerde NmdM een pilot uit om het oorspronkelijke aanbod vanuit het Right to Challenge-principe in de praktijk te testen. De evaluatie van de pilot geeft een positief beeld en een aantal aanbevelingen. Op basis daarvan is het nieuwe aanbod ‘Samen meer doen’ geschreven en op 2 december aangeboden aan Gedeputeerde Staten.