Agrarische sector bespreekt alternatief plan waterkwaliteit

11-11-2021 LEMMER – Het voorgestelde ontwerp zevende actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn heeft vergaande gevolgen voor boeren, tuinders en de verwerkende ketens. Vertegenwoordigers van de primaire sector en ketenpartijen werken samen aan een effectief, haalbaar en betaalbaar alternatief via een maatwerkaanpak. De betrokken partijen zijn LTO Nederland, NAJK, NAV, POV, Brancheorganisatie Akkerbouw, NZO, Rabobank en Cumela Nederland.

De basis voor de actieprogramma’s ligt in de Europese Nitraatrichtlijn van 1991, waarin iedere lidstaat verplicht is iedere 4 jaar een actieprogramma in te dienen om aan te tonen hoe men de verontreinigingen van het grond- en oppervlaktewater vanuit de landbouw met nitraat gaat verminderen. Wanneer een lidstaat kan aantonen dat een gewas meer nitraat op kan nemen dan gemiddeld, kan  er derogatie worden aangevraagd, om meer stikstof uit dierlijke mest te gebruiken dan de Europese standaardnorm. De Nederlandse primaire sectororganisaties en ketenpartijen zien een derogatie als onmisbaar.

Minister Schouten van LNV stelt in het ontwerp voor het zevende Actieprogramma een reeks regels voor waarmee maatregelen worden opgelegd voor alle grondsoorten, alle teelten en alle ondernemers. Dit vinden de sectororganisaties onhaalbaar, ontwrichtend en onbetaalbaar. Zij pleiten voor een twee-sporenbenadering, waarbij de ondernemer kan kiezen voor een maatwerkaanpak of voor de algemeen geldende regels.

Bij de keuze voor maatwerk staat het doel centraal en kan de ondernemer maatregelen nemen die het beste bij het bedrijf passen om het gewenste doel te bereiken met een beperktere economische impact voor ondernemer, loonwerker en de keten. Deze maatwerkaanpak vraagt nog overleg en verdere uitwerking.

Parallel aan de inzet voor het uitwerken van deze maatwerkaanpak zetten willen de organisaties alternatieven bieden voor de voorgestelde generieke regels, zoals de voorgestelde inzaai van een vanggewas voor 1 oktober op alle zand- en lössgronden, de bouwplanvoorschriften, het verplicht aandeel rustgewas voor graasdierbedrijven en de algehele verbreding van bufferstroken. Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer kan hierbij de ondernemer faciliteren.

Nederland moet voor 1 december een voorstel aan de Europese Commissie doen. Dat betekent tijdsdruk. Er vinden momenteel gesprekken plaats met de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Waterstaat over zowel de maatwerkaanpak als alternatieven voor de voorgestelde generieke regels. LTO verwacht de komende twee weken helderheid van de minister Schouten van LNV over een aangepast Actieprogramma Nitraatrichtlijn.