Agrarische sector groeit in 2021 in lager tempo

07-03-2021 LEMMER – De agrarische sector blijft ook in 2021 een sector die qua volume zal groeien. De groei zal wel lager zijn dan in 2020 en wordt geraamd op 0,5%. In 2020 was de volumegroei binnen de totale sector nog 1,2%. De productiewaarde van de agrarische sector kromp in 2020 met ruim 4% omdat door vraaguitval voor diverse producten de prijzen daalden. Enig prijsherstel in de loop van 2021 is haalbaar. De vooruitzichten voor 2021 en de jaren erna lijken echter iets minder positief, voornamelijk omdat de veestapel langzamerhand krimpt ten gevolge van het stikstofbeleid van de overheid.

In 2021 blijft de onzekerheid om de impact van het stikstofbeleid groot, vooral in de intensieve veehouderij. Bedreigingen voor de landbouw in de “strijd om de ruimte” de komende jaren zijn taakstellingen op het gebied van woningbouw, energietransitie en aanleg van natuur, maar ook de toenemende roep om de extensievere kringlooplandbouw.

De lange lockdown begin 2021 zorgt in de glastuinbouw voor aanhoudende druk op het exportkanaal en de foodservice.  In combinatie met hogere teeltkosten wordt het voor aardappeltelers ook een zwaar jaar. De uienmarkt is minder afhankelijk van lockdowns. De verwachting is dat de prijzen in 2021 bovengemiddeld hoog blijven.

Voor melkveehouderij is de verwachting dat de melkprijs in 2021 op een gemiddeld niveau zal blijven. De hoge voerkosten zullen echter ook in 2021 de verwachte rendementsgroei temperen. In de pluimveesector lijden vleeskuikenhouders meer onder corona dan legpluimveehouders. Door hogere voerkosten lijkt het perspectief voor 2021 minder gunstig dan in de voorgaande vier jaar.

Voor varkenshouders kende de prijs- en resultaatontwikkeling in 2020 hoge pieken en dalen, maar werd wel een bovengemiddeld rendement behaald. 2021 wordt een onzeker jaar vanwege het onduidelijke verloop van zowel corona als de Afrikaanse varkenspest. Ongunstig is dat wereldwijd de grondstoffenprijzen oplopen, met hoge voerkosten als gevolg.