Belangstelling voor Investeringsfonds Duurzame Landbouw is groot

13-01-2021 LEMMER – De belangstelling voor het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL) is groot. Het Groenfonds heeft de tussenrapportage aangeboden aan het ministerie van LNV. 

Het IDL biedt cofinanciering voor omschakelende boeren en trekt daarmee de banken over de streep. De omschakelleningen van het IDL met hun lange looptijd, een lange aflossingsvrije periode en een vaste lage rente van 1%, maken het verschil in de risico-rendementsafwegingen van de banken, stelt Lysias Advies. Het bureau doet ook een aantal concrete aanbevelingen om de slagkracht van het IDL en zijn bijdrage aan de transitie van de landbouw te vergroten.

In de eerste maanden zochten ruim 4.500 bezoekers informatie op de webpagina’s van het IDL. Half december waren er 24 complete aanvragen binnen en 4 omschakelfinancieringen rond. De doorlooptijd van de aanvragen, met daarin het overleg met de private financiers over de precieze financieringsopzet, omvat 5 tot 6 maanden. In totaal is binnen de pilotfase tot juli 2022 ruimte voor zo’n 35 omschakelfinancieringen.

Het IDL is in juli 2021 als pilot van start gegaan: een nieuw financieel instrument ter bevordering van duurzame landbouw, opgericht in het kader van de structurele aanpak van de stikstofproblematiek. Het Nationaal Groenfonds heeft vanaf medio juli 2021 het loket opengesteld en een onafhankelijke en deskundige beoordelingscommissie benoemd, een voorlichtingscampagne gestart en de eerste aanvragen in behandeling genomen.

Het IDL maakt onderdeel uit van het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw van het ministerie van LNV en stuurt op duurzaamheidsdoelen in plaats van op specifieke maatregelen. Het IDL biedt langjarige financiering tegen soepele condities aan agrarische ondernemers die met gerichte investeringen willen omschakelen naar een duurzame bedrijfsvoering.

Meer informatie is te vinden in de tussenrapportage ‘Van omschakelplannen naar kringlooplandbouw’.