Bijeenkomsten over Friese IJsselmeerkust

28-12-2021 JOURE – Er wordt gewerkt aan het versterken van de Friese IJsselmeerkust op vijf plekken. In onze gemeente bij Gaasterland en bij Tacozijl (Lemmer). De samenwerkende partijen organiseren daarom eind januari en begin februari een aantal bijeenkomsten. Tijdens die bijeenkomsten vertelt de gemeente u graag over de projecten die op stapel staan, en kunt u uw lokale kennis met ons delen. De avond voor Lemmer en omgeving is op donderdag 3 februari.

Fries ambitiedocument IJselmeerkustgebied 2050
Voor de komende 30 jaar zijn, ook op basis van inbreng uit de mienskip, wensen en ambities beschreven voor de Friese IJsselmeerkust. Deze ambities zijn in samenwerking met provincie Fryslân, de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren, Wetterskip Fryslân en de mienskip tot stand gekomen. Op basis hiervan is een Fries ambitiedocument IJsselmeerkustgebied 2050 geschreven.

En al lijkt 2050 nog ver weg, de uitvoering komt dichterbij. Aan bijvoorbeeld de Vismigratierivier wordt al gewerkt. Daarnaast starten in 2022 enkele maatregelen, onder andere vanuit het project Versterken Friese IJsselmeerkust. En ook andere projecten zijn in voorbereiding. Hierover hoort u alles tijdens de bijeenkomst. U bent van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen.

Wat bespreken we met u
De gemeente toetst samen met u of de initiatieven uit de mienskip nog actueel en volledig zijn. Wellicht zijn er nog nieuwe ideeën die wij niet kennen en toegevoegd moeten worden. Vervolgens krijgen de initiatieven, na een beoordeling op basis van de vastgestelde ambities in het ambitiedocument, een plaats in het aanbiedingsprogramma. Dit programma zal ter besluitvorming voorgelegd worden aan de besturen van de deelnemende partners. Daarnaast staat de gemeente met u stil wat er nodig is om de initiatieven uit te voeren en hoe u ons kunt bereiken. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Wij kijken uit naar een mooie, interactieve avond!

U bent van harte welkom
Door de lockdown is het op dit moment niet zeker of de bijeenkomsten fysiek kunnen plaatsvinden. De bijeenkomsten worden daarom digitaal gehouden. U kunt zich aanmelden voor één van de vier bijeenkomsten, iedere avond start om 19.30 en eindigt om 22.00 uur:

  • Stavoren en omgeving op 25 januari
  • Workum en omgeving op 2 februari
  • Makkum en omgeving op 27 januari
  • Lemmer en omgeving op 3 februari

Als de coronamaatregelen het toelaten, is het ook mogelijk om de bijeenkomst fysiek bij te wonen. Informatie over de plaats hoort u dan nog. Geef bij opgave aan op welke datum u de bijeenkomst wilt bijwonen. Ook horen we graag of u digitaal of fysiek aanwezig bent. Na aanmelding ontvangt u meer informatie.

Meld u aan per e-mail
Meld u uiterlijk 17 januari aan door een mail te sturen naar secretariaatijsselmeerkust@fryslan.frl.

Meer informatie
Wilt u meer weten over dit onderwerp? Of het ambitiedocument inzien? Kijk dan op de website van de provincie Fryslân op www.fryslan.frl/ijsselmeer.