De Fryske Marren gaat in gesprek met omwonenden De Stuit over mogelijk Brûsplak

06-12-2021 JOURE – Gemeente De Fryske Marren gaat op korte termijn in gesprek met de omwonenden van sporthal De Stuit over de mogelijkheden om een sociaal en cultureel Brûsplak op die locatie te realiseren. Op 14 en 16 december zijn hiervoor verschillende bijeenkomsten gepland. Daarnaast worden ook de andere scenario’s uit het raadsvoorstel voor een Brûsplak inhoudelijk verder uitgewerkt en vinden er meerdere gesprekken plaats met de gemeenteraad. Hiermee geeft het college van burgemeester en wethouders uitvoering aan de motie die de gemeenteraad eind oktober heeft aangenomen.

Er komt een Brûsplak
Tijdens de raadvergadering van 27 oktober kon de gemeenteraad nog geen definitief besluit nemen over het gewenste Brûsplak. Dat er een plek voor de culturele en maatschappelijke verenigingen in Joure moet komen is duidelijk. Op welke locatie behoeft nog nader onderzoek. Bijna alle partijen dienden daarom samen een voorstel (motie) in om de benodigde 6,5 miljoen voor het Brûsplak alvast te reserveren, maar nog geen besluit te nemen over de locatie. De raad wil eerst meer informatie en tijd om erover te praten.

Zorgen van omwonenden
Een belangrijk punt van zorg is het draagvlak onder de omwonenden van De Stuit. Een deel van hen heeft zorgen geuit over de komst van een Brûsplak en de overlast die dit mogelijk met zich meebrengt, zoals parkeer- en geluidsoverlast. Gemeente De Fryske Marren vindt de mening van haar inwoners belangrijk en wil daarom graag met de omwonenden van De Stuit in gesprek. Daarvoor zijn op 14 en 16 december verschillende (online en fysieke) bijeenkomsten gepland in kleine groepen. Op deze wijze kunnen we echt met elkaar in gesprek en houden we rekening met de coronamaatregelen. De direct omwonenden van De Stuit hebben daarvoor een uitnodiging ontvangen. 

Nadere uitwerking andere scenario’s
Naast locatie De Stuit worden ook de andere mogelijke scenario’s die in het raadsvoorstel zijn genoemd verder uitgewerkt, waaronder De Brede School/Sportief Knooppunt en ’t Haske. Er wordt daarbij uitgebreid gekeken naar de financiële onderbouwing van alle scenario’s en de impact op de directe omgeving. De gemeenteraad ontvangt hierover een toelichting tijdens extra raadsbijeenkomsten en kan dan ook met elkaar en het college van gedachten wisselen.

Planning
Volgens planning bespreekt de gemeenteraad de locatiekeuze voor het Brûsplak tijdens de raadsvergadering van 2 februari. Voorafgaand aan de raadvergadering vindt op 19 januari een petear plaats.