Duidelijkheid over het organiseren van evenementen bij kwetsbare natuur

03-11-2021 LEMMER – Nieuw beleid rond het organiseren van evenementen in of bij kwetsbare natuur moet organisatoren meer duidelijkheid geven. Met name over waar een evenement aan moet voldoen, wat nodig is voor een vergunning of ontheffing in het kader van de Wet Natuurbescherming en wat voor termijnen daarbij gelden. Op die manier wil de provincie ervoor zorgen dat kwetsbare natuur goed beschermd wordt, maar ook dat procedures soepeler verlopen en initiatiefnemers op tijd weten of het evenement plaats kan vinden.

Evenementen zoals festivals leveren een positieve bijdrage aan het culturele en sociaal-maatschappelijke leven. De laatste jaren worden er in Nederland steeds meer evenementen georganiseerd, soms ook in of nabij natuurgebieden van internationaal belang. Dit kan in bepaalde gevallen zorgen voor negatieve effecten op de natuur. De provincie Fryslân is verantwoordelijk voor het beschermen van kwetsbare natuur en beschermde soorten. Bijvoorbeeld in Natura 2000-gebieden. Op basis van de Wet natuurbescherming kan de provincie, onder bepaalde voorwaarden, wel ontheffingen verlenen voor evenementen in of bij deze natuurgebieden of waar beschermde soorten voorkomen. Ook is vaak een evenementenvergunning of melding nodig. Die kan een gemeente afgeven.

Gedeputeerde Douwe Hoogland: “Los fan de koroanaperioade is it tal eveneminten de lêste jierren tanaam. Fan lytse braderyen oant grutte festivals. Dat jout fansels in geweldige ympuls oan de kultuer yn ús provinsje. Mar ek yn of by natuergebieten nimt it tal eveneminten ta. Dat kin soms foar negative effekten of fersteuring fan natuer en beskerme soarten soargjen dat is krekt net de bedoeling. Dizze beliedsregels moatte inisjatyfnimmers dúdlikens jaan oer wat wol en net kin as in evenemint mooglik effekt hat op kwetsbere natuer, en hokker stappen naam wurde moatte om dat soarchfâldich te ûndersykjen.”

Een heldere procedure
In het nieuwe beleid is een onderscheid tussen evenementen in of binnen 150 meter van een Natura 2000-gebied en evenementen buiten Natura 2000-gebieden. Beide onderdelen samen moeten duidelijk maken wanneer het nodig is om contact met de provincie op te nemen in verband met de Wet Natuurbescherming en welke stappen nodig zijn voor het krijgen van een ontheffing of vergunning. Er staat bijvoorbeeld in of, en zo ja, wat voor ecologisch onderzoek er nodig is. Maar ook binnen welke termijn een volledige aanvraag met onderzoeken binnen moet zijn. In de meeste gevallen zal dit ruim zes maanden voor het evenement zijn. “Dizze perioade fan in heal jier liket lang, mar is wol wichtich. It is baseare op de fêste beslisterminen en moat tsjingean dat troch eventuele beswier- en beropsprosedueres tiidneed ûntstiet. Dat eveneminten net op ‘e tiid in ontheffing krije en dus net witte oft it evenemint wol trochgean kin. Dat soe fansels sonde wêze”, legt Douwe Hoogland uit. De beleidsregels gaan vanaf 1 januari 2022 gelden.