Economisch Fryslân – samen naar een brede welvaart

26-11-2020 LEMMER – Provincie Fryslân wil investeren in een sterk vestigings- en leefklimaat en de verbinding met de bewoners van Fryslân. Niet voor een lineaire groei, maar voor een gezond, schoon en gelukkig Fryslân.

In 2018 is de beleidsbrief Circulaire Economie opgesteld. Het vervolg van de transitie naar een circulaire economie wordt nu beschreven in de Beleidsnota Economie: Ondernemend Fryslân samen naar een brede welvaart.

Gezond, schoon en gelukkig
In het bestuursakkoord ‘Lok op 1’ staat de brede welvaart centraal. Deze beleidsnota geeft vanuit economisch perspectief invulling aan deze visie. Provincie Fryslân richt zich hiermee op het beleid van de toekomst. Niet alleen op de brede welvaart in het hier en nu, maar vooral ook op brede welvaart voor latere generaties, door in te zetten op een gezond, schoon en gelukkig Fryslân. Dit doet de provincie samen met ondernemers, onderwijs, andere overheden, brancheorganisaties en andere partijen.

Gedeputeerde Sander de Rouwe: “Om onze ambitie, doelen en resultaten te halen moeten we nadrukkelijk samen werken. In de afgelopen jaren is in Fryslân een sterk verbonden ecosysteem ontstaan van ondernemers, onderwijs, overheid en maatschappelijke organisaties. Samen staan wij voor de ontwikkeling van de brede welvaart en de circulaire economie in Fryslân. Deze Friese aanpak willen we de komende jaren nog verder versterken. We merken dat onze hechte samenwerking een steeds nadrukkelijker handelsmerk wordt in zowel Nederland als Europa”.

Rijk Fryslân
Fryslân is een rijke provincie, op het gebied van taal, cultuur, natuurschoon en geluk. Door meer gebruik te maken van deze factoren, kan zij nog meer uitgroeien tot een herkenbare regio in Europa. De beleidsnota houdt hiervoor een vijftal lijnen aan:

  • Ondernemend Fryslân: Investeren in toekomstbestendig en krachtig MKB;
  • Aantrekkelijk Fryslân: Investeren in een onderscheidend generiek vestigingsklimaat;
  • Werkend Fryslân: Investeren in Human Capital en kennisinfrastructuur;
  • Verbonden Fryslân: Investeren in ecosystemen voor kansrijke clusters;
  • Coöperatief Fryslân: Investeren in samenwerking.

Circulaire economie blijft een belangrijk speerpunt. Bij elke keuze die wordt gemaakt, wijst circulaire economie de weg. Dit gaat verder dan het gebruiken van restproducten, er is ook een belangrijk sociaal component. Dit aspect wordt vergroot door een wendbare en weerbare Friese (beroeps)bevolking. Door educatie en scholing, wordt Fryslân van een krimpregio een kansregio, met als overkoepelde doel om bij de top 3 van Europese regio’s op het gebied van circulaire economie te horen.