Friese melkveehouders weten meststoffen beter te benutten

12-11-2020 LEMMER – Melkveehouders uit Friesland hebben de afgelopen 3 jaar behoorlijke stappen gezet in verbetering van de benutting van mineralen op bedrijfsniveau en het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid. Bij het terugdringen van de ammoniakemissie valt nog iets te winnen. Dat blijkt uit de resultaten van het project Vruchtbare Kringloop Noord Nederland.

Van 52 melkveebedrijven in Friesland zijn de KringloopWijzers van de periode 2017 tot en met 2019 geanalyseerd. De eiwitopbrengst van grasland van de bedrijven is in 2019 gelijk gebleven ten opzichte van 2017, ondanks de droogte en terwijl de totale stikstofbemesting op grasland met 10% is gedaald. In 2019 was de kunstmestgift 23% lager dan in 2017. Er wordt dus minder bemest, maar niet minder geoogst.

Wanneer het rantsoen meer ruw eiwit bevat, dan neemt de bron voor de ammoniakuitstoot toe. Om de ammoniakemissie bij het aanwenden van de mest te verlagen voegen melkveehouders water aan de mest toe. Daarnaast houden ze minder jongvee en passen ze meer uren weidegang toe. Ondanks deze maatregelen is de ammoniakemissie per bedrijf in 3 jaar met 5% gestegen, omdat de bedrijven meer melk zijn gaan produceren.

In 2019 is het aandeel eiwit in het rantsoen afkomstig eigen teelt gemiddeld 68% bij de deelnemende melkveebedrijven.