Friese partijen willen samen met inwoners klimaatuitdagingen aanpakken

01-04-2021 LEMMER – Inwoners van Fryslan krijgen steeds meer te maken met de gevolgen van de veranderingen in het klimaat. We krijgen steeds meer te maken met schade door weersextremen, zoals droogte, hitte en hoosbuien. De beschikbaarheid van zoet water neemt af en het drinkwatergebruik neemt alleen maar toe. Om Fryslân ook in de toekomst leefbaar te houden willen Provincie, Wetterskip, Vitens en de Friese gemeenten inwoners en ondernemers helpen om hier zelf mee aan de slag te gaan.

Inwoners en ondernemers hebben vaak onvoldoende kennis of middelen om zelf aan de slag te gaan met bijvoorbeeld het vergroenen van hun tuin of hoe ze drinkwater kunnen besparen in hun woning.  Meer dan 50% van de bebouwde grond in Fryslân is in het bezit van inwoners en ondernemers. Veel tuinen en bedrijventerreinen zijn behoorlijk versteend, waardoor water bij hoosbuien niet goed weg kan naar de ondergrond. Het opgevangen regenwater kan dan ook niet hergebruikt worden. In de zomer zorgt het versteende oppervlak met name in steden ook voor behoorlijk oplopende temperaturen. De komende jaren neemt dit probleem naar verwachting alleen maar toe.

Door mensen te informeren en te inspireren met tips en informatie en ze waar mogelijk te ondersteunen bij goede lokale initiatieven willen de overheden inwoners en ondernemers meer bewust maken en handvatten geven om zelf aan de slag te gaan in hun eigen woning of wijk. Door aanpassingen te doen in onze leefomgeving en huizen of bedrijven kunnen we slimmer omgaan met ons waterverbruik. En door aanpassingen te doen in de tuin kunnen we beter voorkomen dat het in de zomer te warm wordt of dat bij veel regen onze tuinen en straten overstromen.

Het FBWK wil meer samenwerking zoeken met bijvoorbeeld tuincentra, woningcorporaties en musea. Gemeenten proberen meer inzicht te krijgen in de behoeften van inwoners, waarbij bijvoorbeeld ook wordt gedacht aan het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid in wijken door te vergroenen. Daarnaast willen de partijen samenwerken in concrete voorbeeldprojecten waar andere organisaties weer hun voordeel mee kunnen doen.

Het Fries Bestuursakkoord Water en Klimaat (FBWK) is een samenwerking tussen Provinsje Fryslân, Wetterskip Fryslân, Vitens en alle Friese gemeenten. De partijen hebben de ambitie om met deze gezamenlijke aanpak de komende jaren het waterbewustzijn bij inwoners en ondernemers te vergroten en meters te maken in het gezamenlijk realiseren van een waterrobuust Fryslân waarin we ons gezamenlijk aanpassen aan het veranderende klimaat.