Fryslân inventariseert animo voor opkoopregeling stikstof

09-12-2020 LEMMER – Fryslân inventariseert de animo in de provincie voor de gerichte opkoopregeling van het Rijk. De regeling biedt veehouders gevestigd nabij Natura-2000 gebieden een extra mogelijkheid om te stoppen met hun veehouderij. Aankoop is op basis van vrijwilligheid. Een belangrijke voorwaarde om deel te nemen is dat de veehouder niet ergens anders opnieuw mag beginnen. De provincie vraagt veehouders die belangstelling hebben hun interesse kenbaar te maken bij de provincie.

Het gaat om een eerste inventarisatie. Het kenbaar maken van belangstelling kan door de aankoopcalculator in te vullen op aankoopcalculator.aerius.nl en de uitslag hiervan vóór 17 januari te delen met de provincie door deze te mailen naar stikstof@fryslan.frl. Op basis van de belangstelling die voor de regeling getoond is en het effect van mogelijke aankopen op Natura-2000 gebieden, besluiten Gedeputeerde Staten eind januari of de provincie Fryslân meedoet aan de opkoopregeling van het Rijk. En dus of het mogelijk is een aantal veehouderijen aan te kopen met het door het Rijk beschikbaar gestelde budget. Wanneer de provincie besluit deel te nemen aan de regeling, wordt contact opgenomen met de belangstellenden over het vervolgproces.

Webinar over opkoopregeling
Zowel op 16 als op 17 december organiseert de provincie een informerende webinar over de gerichte opkoopregeling. De regeling en het proces van besluitvorming in de provincie Fryslân worden toegelicht. Het is mogelijk anoniem deel te nemen. Kijk voor meer informatie op www.fryslan.frl/stikstof.

Natuurherstel
Het Rijk heeft landelijk 350 miljoen beschikbaar gesteld voor de gerichte opkoopregeling. Wanneer provincies in bepaalde gebieden gericht veehouderijen aankopen, daalt in die gebieden de stikstofdepositie. Dat is goed voor de natuur.

In 2021 stelt het Rijk nog een (vrijwillige) stoppersregeling beschikbaar; de landelijke beëindigingsregeling veehouderijen. Voor deze regeling kunnen melkvee-, varkens- en pluimveehouders zich te zijner tijd zelf opgeven.

Friese aanpak
Fryslân werkt aan een stikstofaanpak samen met Friese sectorpartijen uit de landbouw, natuur, bouw, mobiliteit, industrie en medeoverheden. De Friese stikstofaanpak is een gebiedsgerichte aanpak. Maatregelen moeten leiden tot herstel van de Friese natuur en structurele verlaging stikstofneerslag. Tegelijkertijd moet het nieuwe economische en maatschappelijke activiteiten mogelijk maken.