Fryslân presenteert voortgangsrapportage stikstof

11-07-2021 LEMMER – Om de stikstofproblematiek in Fryslân aan te kunnen pakken werkt de provincie, samen met Friese partners uit o.a. de milieu/natuur- en landbouwsector, toe naar een uitvoeringsprogramma. Vanuit een gebiedsgerichte aanpak worden er maatregelen getroffen in en rondom stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. In aanloop naar dit traject presenteert het college van Gedeputeerde Staten (GS) een voortgangsrapportage aan Provinciale Staten.

Met deze uitgebreide rapportage informeert GS haar Statenleden en andere geïnteresseerden, over de huidige stand van zaken rondom de stikstofproblematiek in Fryslân. Daarnaast geeft het document duidelijkheid over de voortgang die de provincie voor ogen heeft. In de samenvatting staan een aantal concrete acties beschreven gericht op; het versterken van de natuur binnen de Natura 2000-gebieden, emissie-reducerende maatregelen en een houdbare vergunningverlening.

Om de inwoners van Fryslân beter te kunnen informeren over het stikstofvraagstuk, heeft de provincie een online platform ingericht. Dit is te raadplegen via: www.fryslan.frl/stikstof. Hier wordt onder andere uitgelegd waarom te veel stikstof een probleem is en hoe we dat in Fryslân willen aanpakken. Daarnaast wordt er antwoord gegeven op meest gestelde vragen en kan de volledige voortgangsrapportage stikstof gedownload worden vanaf deze pagina.