Oppervlakte landbouwgrond nam in 40 jaar met 10% af

10-07-2021 LEMMER – In de periode 1980-2020 nam de oppervlakte landbouwgrond met 10% af. Het aantal bedrijven daalde met 63%, waardoor de schaal van de agrarische ondernemingen in Nederland wel behoorlijk toenam.

Het aandeel grasland nam vanaf 1980 af, maar heeft in 2020 nog een aandeel van 54% in de gebruikte landbouwgrond. Het areaal blijvend grasland is sinds 1980 met ruim 40% afgenomen, terwijl het areaal tijdelijk grasland bijna verzesvoudigde. In 2020 was er 978.000 hectare grasland, waarvan 205.000 hectare tijdelijk grasland, 694.000 hectare blijvend grasland en 78.000 hectare natuurlijk grasland .

Het areaal akkerbouw, inclusief de braakliggende landbouwgrond, nam in de periode tussen 1980 en 2000 met ruim 10% toe en daalde in de jaren 2000 tot 2020 met 17% tot 527.000 hectare. Het areaal tuinbouw in de open grond had in de periode van 1980 tot 2000 een wisselend verloop. Over de gehele periode nam het areaal met 5% toe tot 93.000 hectare.

In 1980 was het areaal tuinbouw onder glas 8.800 hectare. Dat areaal steeg tot 10.500 hectare in 2020, maar nam daarna weer iets af en bedroeg in 2020 circa 10.100 hectare.