FUMO geeft prioriteit aan bestrijding milieucriminaliteit en kostenbeheersing

09-07-2021 LEMMER – De FUMO zet de komende jaren in op de bestrijding van ondermijnende milieucriminaliteit, de invoering van de Omgevingswet en de verdere verbetering van de dienstverlening. De Friese omgevingsdienst blijft letten op de kosten door de mogelijkheden te benutten om efficiënter te werken.

De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) is de omgevingsdienst van Fryslân en levert een bijdrage aan een veilige en schone leefomgeving. De FUMO geeft advies, verstrekt vergunningen en houdt toezicht op het gebied van de natuur- en milieuwet- en regelgeving. Dat doet de FUMO voor de bedrijven en inwoners van Fryslân, in opdracht van alle 18 Friese gemeenten, de provincie en het Wetterskip.

Kostenbeheersing en efficiëntie
Jaap van Veen is bestuurlijk verantwoordelijk voor de FUMO-financiën: “De FUMO wordt gefinancierd met publiek geld en daar gaan we zuinig en zorgvuldig mee om. We blijven aandacht besteden aan kostenbeheersing en efficiëntie. Zeker nu steeds meer gemeenten moeite hebben de financiële eindjes aan elkaar te knopen.”

Het gezamenlijke VTH-beleid Fryslân dat de Friese gemeenten en de provincie eind 2020 hebben vastgesteld, biedt daarvoor goede mogelijkheden. De FUMO kan de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) efficiënter en effectiever uitvoeren en meer branche- en risicogericht werken.

Ondermijning
Bij de bestrijding van milieucriminaliteit krijgt ondermijning prioriteit. We spreken van ondermijning wanneer de onderwereld de bovenwereld misbruikt, bijvoorbeeld voor het witwassen van crimineel geld. Bij de aanpak zijn omgevingsdiensten steeds vaker betrokken.

Ondermijning is ook in Fryslân een groeiend probleem. Lucratief is bijvoorbeeld het illegaal verwerken van afval onder de dekmantel van een vergunde legale situatie. De boa’s van de FUMO zijn hier extra alert op. Er lopen momenteel verschillende strafrechtelijke onderzoeken.

De coördinator van de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van de FUMO onderhoudt nauwe contacten met het Openbaar Ministerie en de informatiecoördinator milieucriminaliteit van politie Eenheid Noord-Nederland. Daarnaast gaat de FUMO samenwerken met de onlangs bij de Provincie Fryslân geïnstalleerde discipline ‘ondermijning’ van de afdeling Bestuurszaken en het RIEC-Noord. ”

Meer vergunningen en meldingen
In 2020 heeft de FUMO 452 vergunningen en meldingen afgehandeld. Dat zijn er aanzienlijk meer dan in 2019, toen de FUMO 347 vergunningen en meldingen afhandelde.

Ondanks de coronamaatregelen, heeft de FUMO de begrote 534 reguliere controles kunnen uitvoeren. Het aantal hercontroles was met 290 aanzienlijk hoger dan de 221 begrote hercontroles. De FUMO wil onderzoeken wat daarvan de oorzaak is en of er aanvullende maatregelen nodig zijn zodat bedrijven de milieuregels beter naleven.

Positief resultaat
De FUMO sluit 2020 af met een positief resultaat op de jaarrekening van € 325.000. De Friese omgevingsdienst had meer inkomsten door extra werkzaamheden en opdrachten. De kosten vielen lager uit vanwege het thuiswerken door de coronamaatregelen. De FUMO zet het positieve resultaat in voor de voorbereiding op de Omgevingswet die volgend jaar wordt ingevoerd en de verdere verbetering van de dienstverlening. FUMO-voorzitter Anko Postma: “De FUMO is een robuuste organisatie. Onze grootste uitdaging is de overspannen arbeidsmarkt, waardoor we steeds meer moeite hebben om vacatures te vervullen. We willen daarom nog meer uitdragen dat de FUMO een aantrekkelijke werkgever is waar je als medewerker echt het verschil kunt maken.”

In control
De FUMO krijgt van accountant HZG een goedkeurend oordeel voor de getrouwheid en de rechtmatigheid van de jaarrekening 2020. Dat betekent dat de jaarrekening een duidelijk en eerlijk beeld geeft van de inkomsten en uitgaven. De accountant signaleert een verdere verbetering van de bedrijfsvoeringsprocessen en de daarin opgenomen interne controlemaatregelen. Hierdoor is de FUMO goed ‘in control’. In 2019 gaf de accountant ook een goedkeurende verklaring voor de getrouwheid en de rechtmatigheid.