Funderingsloket Fryslân van start

17-12-2020 LEMMER – De provincie Fryslan, Wetterskip Fryslân en de Friese veenweidengemeenten hebben gezamenlijk het Funderingsloket Fryslân ingesteld. Hier kunnen woningeigenaren uit het Friese veenweidegebied funderingsschade melden.

Ook kunnen zij informatie krijgen over de stappen die zij kunnen zetten om een fundering te laten onderzoeken en zo nodig te herstellen. Het online loket is bereikbaar via: www.veenweidefryslan.frl/funderingsloket.

Gedeputeerde Hoogland: “In het Friese veenweideprogramma doen provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân samen met de veenweidegemeenten onderzoek naar  funderingsproblemen. Zo wordt onder meer onderzoek gedaan naar de effectiviteit van hoogwatersloten rond woningen. Meldingen bij het funderingsloket helpen ons meer inzicht te krijgen waar funderingsproblemen zich voordoen”. 

KCAF
Het Funderingsloket Fryslân wordt beheerd door het landelijke Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF). Dit is een onafhankelijke stichting die tot doel heeft om kennis rond funderingen te verzamelen, te verbeteren en te delen.

De fundering is de constructie die een pand draagt. Als een fundering het pand niet meer kan dragen, kan dat op termijn veel schade veroorzaken. Veel huiseigenaren weten niet welke fundering er onder hun woning zit en in welke staat deze verkeert. Een slechte fundering kan leiden tot scheuren, verzakkingen of zelfs instortingsgevaar.

Houten paalfundering
Tot ongeveer 1970  werden er vooral houten palen gebruikt om woningen te funderen. Daarna werd overgestapt op beton. Een houten paalfundering kan worden aangetast door meerdere oorzaken. Bijvoorbeeld door schimmels (paalrot), bacteriën, (palenpest) of  te weinig of te korte palen. Om ernstige schade te voorkomen is het belangrijk te weten wat de staat van een houten paalfundering is.

Ook zijn sommige woningen gefundeerd op ‘staal’. Dan is de woning rechtstreeks op een verbrede (vaak gemetselde) voet op de bodem gefundeerd. Hier kan verzakking optreden bij ongelijkmatige inklinking van de bodem. Het Friese veenweidengebied heeft te maken met bodemdaling door veenoxidatie en dalende grondwaterstanden. Ook de droogte van de afgelopen jaren zorgt voor langere perioden met lage grondwaterstanden. Houten funderingen en  funderingen op staal zijn dan extra kwetsbaar.