Gezamenlijk stikstofvoorstel van boeren-, natuur- en ondernemersorganisaties

25-05-2021 LEMMER – Om uit de stikstof impasse te komen doen Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, LTO Nederland, VNO-NCW, MKB-Nederland en Bouwend Nederland een voorstel voor een aanpak  die de vermindering van de uitstoot van stikstof stevig versnelt, de natuur versterkt, boeren toekomst biedt en die weer ruimte schept voor nieuwe economische ontwikkelingen.

Het versnellingsvoorstel van de 6 organisaties realiseert in 2030 een stikstofreductie van 40%, tegenover de 26% die in de recente wetgeving is voorzien. Daarbij vindt er ook meer reductie plaats in de eerste jaren.  Ook moet er 60 mol extra ontwikkelruimte komen  om de economische ontwikkeling weer vlot te trekken en wordt er extra geïnvesteerd in herstel en versterking van de natuur. 

Essentieel in het plan is de gebiedsgerichte aanpak die de organisaties voorstellen. De stikstof situatie verschilt  per gebied en kan alleen lokaal worden opgelost, waarbij relevante spelers, zoals boeren en natuurbeheerders in het gebied, participeren in plaats van maatregelen van bovenaf opgelegd te krijgen.

Uit de uitspraak van de Raad van State is gebleken dat juridische zekerheid van een nieuwe aanpak cruciaal is. In de nieuwe aanpak worden de reductiedoelen daarom juridisch verankerd en wordt de voortgang van het programma continu gemeten. Indien nodig kan het Rijk bijsturen, op basis van de tweejaarlijkse evaluatie.    

Voor de nieuwe aanpak vragen de partijen financiële ondersteuning. met met name voor boeren voor innovatie, natuur inclusieve landbouw, agrarisch natuurbeheer, verplaatsing van bedrijven naar toekomstbestendige locaties of om vrijwillig te kunnen stoppen. Ook het herstel en de versterking van de natuur vraagt om meer middelen dan tot nog toe is voorzien.

Tot 2030 is jaarlijks 1,7 miljard euro aan investeringen nodig om alle doelen te behalen zo hebben de organisaties berekend. De organisaties vragen de politieke partijen om mee te doen en de aanpak verder uit te werken. Ook adviseren ze het demissionaire kabinet het plan voor te leggen aan de Raad van State en het Planbureau voor de Leefomgeving.

De hoofdlijnen van het gezamenlijk voorstel van boeren-, natuur- en ondernemersorganisaties om uit stikstof impasse te komen zijn te vinden in een document op de website van Natuurmonumenten.