Grote waternavel, klimaatverandering en inflatie leiden tot stijgende kosten Wetterskip Fryslân

21-06-2022 LEMMER – Door toegenomen spanningen in de wereld en dynamiek in de samenleving zijn de gevolgen voor het werk en de begroting van het waterschap minder voorspelbaar geworden. Dat schrijft het dagelijks bestuur in de vandaag gepresenteerde Kaderbrief 2023-2027. In de kaderbrief blikt het bestuur vooruit op ontwikkelingen in de komende vijf jaar en wat dit betekent voor de waterschapsfinanciën.

De grootste uitdaging voor het waterschap blijft het inspelen op de klimaatverandering. Er komen meer lange periodes van droogte en grote hoeveelheid neerslag en piekbuien. Het watersysteem is daar onvoldoende op ingericht. Wetterskip Fryslân blijft daarom investeren in maatregelen om water vast te houden, te bergen en te verdelen. Maar voor een deel zullen inwoners droogte en wateroverlast ook meer moeten accepteren, aldus het dagelijks bestuur.

Grote waternavel
Wetterskip Fryslân investeert ook de komende jaren in verbetering van rioolwaterzuiveringen, het vervangen en renoveren van gemalen en het versterken van regionale waterkeringen en IJsselmeer- en zeedijken. De kosten hiervan zijn minder voorspelbaar geworden. Aanbestedingen worden fors duurder door inflatie en stijgende rente. 

‘Onze opgaven nemen toe en daarmee helaas ook de kosten voor de burgers’, aldus dagelijks bestuurder en portefeuillehouder Financiën Bé de Winter. ‘Naast inflatie, hogere rente en stijgende energiekosten heeft het waterschap voor 2023 te maken met enkele onverwachte uitgaven. Bijvoorbeeld de grote waternavel die steeds meer vaarten overwoekert. Het bestrijden daarvan kost veel tijd en geld. Ook moeten we de Noorderhavendam in Harlingen herstellen omdat deze dreigt te verzakken. En we hebben extra kosten voor informatiebeveiliging en vervanging van financiële software. We hebben als dagelijks bestuur flink gesneden in de wensen voor 2023. Maar sommige uitgaven zijn nu eenmaal onontkoombaar.’

Kwijtschelding 100 procent
Het dagelijks bestuur stelt voor vanaf 2023 de waterschapslasten weer volledig kwijt te schelden voor de laagste inkomens. Dit jaar betalen zij zelf 10 procent van de waterschapsbelasting. De Winter: ‘Iedereen krijgt te maken met hogere kosten door inflatie en stijging van energiekosten.

Daarom wil het dagelijks bestuur voor de laagste inkomens weer overgaan tot volledige kwijtschelding.’

Begroting 2023
Het dagelijks bestuur verwacht in 2023 een bedrag van 175 miljoen euro nodig te hebben om al het waterschapswerk te kunnen betalen. Om de begroting voor 2023 sluitend te krijgen, is een stijging van de tarieven voor watersysteembeheer met 7,3 procent en voor waterzuivering met 5,5 procent voorzien.

De Winter: ‘De begroting voor 2023 moeten we nog opstellen en wordt pas in november aan het algemeen bestuur voorgelegd. We gaan de komende maanden kijken of er nog mogelijkheden zijn de lastenstijging te beperken. Maar gezien alle ontwikkelingen en onzekerheden is die kans niet heel groot. We rekenen voor 2023 al met 1,7 miljoen euro aan bezuinigingen om de begroting sluitend te krijgen.’

Het algemeen bestuur bespreekt de Kaderbrief 2023-2027 op 27 juni in zijn commissievergadering. Op 12 juli beslist het algemeen bestuur over het vaststellen van Kaderbrief 2023-2027.