Herstelprogramma voor biodiversiteit in Fryslân

01-04-2021 JOURE – Inzetten op herstel en verbetering van de biodiversiteit in Fryslân. Dat is de kern van de Agenda Herstel Biodiversiteit die de provincie Fryslân samen met partners maakte. Het vormt de basis voor het maken van een uitvoeringsprogramma voor de komende jaren, dat in juli 2021 van start moet gaan. Op 26 mei behandelt Provinciale Staten de agenda.

Vanuit het Natuurpact, waarin de ambities voor natuurontwikkeling in Nederland staan, werkt de provincie Fryslân aan de inrichting en het beheer van natuur. Ondanks deze Natuurpact-maatregelen is in de provincie, maar ook landelijk, een afname van de hoeveelheid plant- en diersoorten te zien. De afname in soortenrijkdom heeft direct effect op onze leefomgeving. Bijvoorbeeld in de voedselvoorziening, waar wormen en bacteriën zorgen voor gezonde grond en bijen en hommels zorgen voor de bestuiving van gewassen.

Gedeputeerde Douwe Hoogland: “It realisearjen fan in programma foar it ophelpen fan it bioferskaat is in wichtich resultaat yn it bestjoersakkoart. Wy hawwe it ek yn de Omgevingsvisie foar Fryslân setten. It giet der net allinnich om dát wy ús ynsette foar it bioferskaat, mar ek hóe: mei alle partners, mei hiel Fryslân. Sa hawwe wy dat ek yn De Friese Aanpak ôfsprutsen. Mei-inoar wurkje oan in gruttere soarterykdom yn Fryslân. Yn gearwurking mei Wetterskip Fryslân, gemeenten Ljouwert en Ooststellingwerf, Kening, Friese Milieu Federatie,  Instituut voor natuur en educatie (IVN) en yn oerlis mei agrariërs en kollektiven hawwe wy in aginda makke. Dy is presintearre op 28 febrewaris en foarmet de basis foar in bioferskaatprogramma dat wy mei-inoar útwurkje sille foar de kommende jierren.”

Een goede basis
De basis van de agenda is het doorwerken aan een goede basis: de kwaliteit van water, bodem, lucht, landschap, natuurinclusieve landbouw en het inrichten en beheren van het Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000 in de provincie. Om voor een beter leefgebied te zorgen voor kwetsbare soorten zoals de otter, Noordse woelmuis, weidevogels zoals de grutto, maar ook bijzondere kikkersoorten, libellen, vissen en insecten. Daarnaast zijn het verbinden van kennis en initiatieven in Fryslân, en aandacht voor educatie belangrijke agendapunten. De samenwerkende partners zetten ook in op een natuurinclusieve aanpak: natuur en biodiversiteit onderdeel maken van andere opgaves, zoals klimaatadaptatie of de energietransitie, maar ook bij nieuwe initiatieven en gebiedsprojecten.

De komende periode werken de partners dit programma samen uit. Het doel is om op 1 juli een gezamenlijke start te maken met het uitvoeren van het programma. Voor de provincie gaat het om een investering van zo’n 2,7 miljoen euro tot en met 2023. Vooruitlopend stelde de provincie in 2020 al 240.000 euro aan subsidie beschikbaar voor initiatieven met ideeën voor het herstel van de biodiversiteit, en nog 92.500 euro voor initiatieven die specifiek werken aan het Insectennetwerk Fryslân. Bijvoorbeeld Wjukkelje oer it Blommenpaad’: waar Vereniging Dorpsbelangen Oentsjerk vijf kilometer insectvriendelijke bloemenberm langs het recreatiepad grenzend aan Oentsjerk en Gytsjerk aanlegt met scholen, lokale zorgboerderijen, omwonenden en geïnteresseerden.