Hoe zit het met de fietsveiligheid in de gemeente?

30-01-2021 LEMMER – Voelt u zich (wel eens) onveilig in het verkeer? En als dat het geval is: voelt u zich dan met name onveilig op de fiets of in de auto? In de afgelopen tien jaar is er veel verbeterd op het gebied van verkeersveiligheid. De landelijke Duurzaam Veilig aanpak – een visie op de optimale aanpak om de verkeersonveiligheid in Nederland te verbeteren – blijkt zijn vruchten af te werpen, ook in onze gemeente.

Helaas lijkt het aantal en de ernst van verkeersongevallen onder fietsers in de afgelopen jaren niet af te nemen met de snelheid die de gemeente wenst. Er is meer aandacht nodig voor de fietsverkeersveiligheid. Daarom is er in 2019 in de gemeente een onderzoek uitgevoerd om de onveilige verkeerslocaties en -situaties in beeld te brengen. Hieronder leest u meer over dit onderzoek, de uitkomsten daarvan en het uitvoeringsprogramma fietsveiligheid 2020 – 2023.

Onderzoek fietsveiligheid
Het onderzoek benadert de verkeersonveiligheid vanuit een drietal punten:
1 – Een risicoanalyse van het wegennet: locaties waar de kans op een (ernstig) ongeval relatief groot is.
2 – De ongevallencijfers.
3 – Subjectieve knelpunten: locaties en situaties die inwoners als onveilig ervaren.

Om een beeld te krijgen van de subjectieve knelpunten is – door middel van een enquête – aan inwoners gevraagd om aan te geven waar zich onveilige locaties voor fietsverkeer bevinden en ook waar schakels ontbreken in het fietsnetwerk. Totaal hebben ruim 1.000 inwoners (anoniem) deelgenomen aan dit onderzoek, waarvoor dank! Mede dankzij de inwoners kan de gemeente de verkeersveiligheid verbeteren.

Uitkomsten onderzoek
Uit het onderzoek blijkt dat er in de gemeente locaties en wegen zijn die extra aandacht verdienen. De veelgenoemde aandachtspunten zijn in het onderzoek nader geprioriteerd in: hoog, middel of laag. De situaties met de prioriteit ‘hoog’ worden allereerst opgepakt.

Uitvoeringsprogramma fietsveiligheid 2020 – 2023
Het onderzoek en de veelgenoemde aandachtspunten hebben geleid tot een uitvoeringsprogramma fietsveiligheid voor de komende jaren (zie het document “Uitvoeringsprogramma Fietsveiligheid” onderaan deze tekst). Een aantal maatregelen is in 2020 al uitgevoerd of in gang gezet om daar de fietsveiligheid te verbeteren.

Zo zijn de paaltjes op het kruispunt Geert Knolweg – De Merk in Joure verwijderd vanwege het overzicht dat daar ontbrak. Daarnaast is het fietspad langs het Krompad bij Echtenerbrug aangepakt. Ook pakt de gemeente de situatie Hollandiastraat, bij de komgrens van Scharsterbrug, binnenkort aan. De overige knelpunten uit het uitvoeringsprogramma pakt de gemeente de komende jaren op.  

Uitvoering van de voor 2021 opgenomen maatregelen is afhankelijk van beschikbare financiële middelen. In het uiterste geval wordt de uitvoering van (een deel van) de geplande maatregelen voor 2021 doorgeschoven naar volgend jaar. De benodigde extra investeringen voor 2022 en 2023 wil het college meenemen bij de behandeling van de perspectiefnota 2021.

Fietspaden langs verblijfswegen
Vanuit Duurzaam Veilig is een (vrij liggende) fietsvoorzieningen in principe niet nodig langs 60 km/uur wegen. Toch krijgt de gemeente veel verzoeken voor de aanleg van fietspaden langs zulke wegen. Op een aantal plaatsen kan dit vanuit het oogpunt van de verkeersveiligheid ook best een meerwaarde zijn, maar zeker niet alle wegen hoeven te worden voorzien van fietspaden.

Om te bepalen waar de gemeente uiteindelijk wel of geen fietspaden aanleggen langs verblijfswegen (alle wegen die niet perse bedoeld zijn voor het afwikkelen van verkeer) in het buitengebied, is er aanvullend een afwegingskader opgesteld. Met dit kader (notitie “Fietsvoorzieningen op en langs verblijfswegen in het buitengebied”) kunnen er weloverwogen keuzes gemaakt worden en de beschikbare middelen effectiever inzetten om zo de verkeersveiligheid voor het fietsverkeer te verbeteren. Tot slot is een aantal algemene aanbevelingen opgenomen in het onderzoek.

Te downloaden:
2021-01-19 (5) bijlage 1 – rapport Fietsveiligheid De Fryske Marren.pdfpdf