Inwoners zijn duidelijk over AZC: Afspraak is afspraak

26-05-2021 LEMMER – Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren heeft besloten de raad voor te stellen niet in te stemmen met een verlenging van de gebruiksperiode van het asielzoekerscentrum (azc) in Balk. Ondanks dat de inwoners van Balk in de afgelopen 5 jaar positiever zijn geworden over het azc, moet de gemeente concluderen dat er geen overtuigend draagvlak is om de gebruiksperiode met 2 jaar te verlengen.

Boargemaster Fred Veenstra: “It azc hat de ôfrûne jierren een moai plak krigen yn de Balkster mienskip. De gemeente stie dêrtroch iepen foar in mooglike ferlinging. Om’t der eartiids dúdelike ôfspraken makke binne oer de iepenstelling, is de miening fan de ynwenners fan Balk foar ús tige wichtig. Út it draagflakûndersyk docht bliken dat der gjin oertsjûgjend draachvlak is foar ferlinging. Ynwenners ferwachtsje dat de gemeente har oan de earder ôfsprutsen 5 jier hâldt. Wy wolle ús ôfspraak neikomme en sille de gemeenteried  foarstelle om de perioade net te ferlingjen.”

Verzoek voor verlenging
In 2016 opende het azc in Balk haar deuren. Daarbij is een gebruikstermijn van 5 jaar afgesproken. Volgens planning zal het azc per september 2021 gesloten en vervolgens afgebroken worden. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft de gemeente De Fryske Marren gevraagd om het azc in Balk nog twee jaar langer open te houden, zodat zij in de tussentijd op andere plaatsen in de provincie Fryslân permanente locaties kan ontwikkelen.

Draagvlakonderzoek
Om het azc eventueel nog twee jaar langer open te houden, heeft de gemeente onderzoek gedaan naar het draagvlak hiervoor onder de inwoners van Balk. Om een zo goed en compleet mogelijk beeld te krijgen van het draagvlak is het onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau Enneüs, dat ruime ervaring heeft met onderzoeken voor overheden en sociaal-maatschappelijke organisaties. Alle huishoudens in Balk zijn betrokken bij het onderzoek. In totaal hebben 826 huishoudens de vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is hiermee bovengemiddeld hoog, waardoor de onderzoeksresultaten zeer betrouwbaar zijn.

Geen overtuigend draagvlak
De uitkomst van het onderzoek geeft aan dat er geen overtuigend draagvlak is. Van de deelnemers is 38% (sterk) tegen de verlenging en 44% (sterk) voor de verlenging. Bij de direct omwonenden is er minder draagvlak, 62% is (sterk) tegen en 29% is (sterk) voor verlenging. Als voornaamste reden geven inwoners aan dat de gemeente zich aan haar woord moet houden en dat de afgesproken periode van 5 jaar ook echt 5 jaar moet blijven.

Inwoners zijn positiever geworden over het azc
Uit het onderzoek blijkt dat de uitkomst van het draagvlakonderzoek niet zo zeer te maken heeft met het azc zelf. De inwoners van Balk zijn in de loop der jaren juist positiever geworden over het azc. In 2021 ervaart 52% van de deelnemers het azc als (zeer) positief tegenover 35% in 2016. Dit verschil is nog duidelijker bij de direct omwonenden. Bij de start in 2016 was 75 % van de direct omwonenden (zeer) negatief over het azc. In 2021 is dit nog maar 30%. Hieruit blijkt dat het azc in de afgelopen jaren een mooie plek heeft gekregen in de Balkster samenleving. Dit wordt nog eens onderstreept door de petitie die door inwoners van Balk is gestart om het azc langer open te houden.

Vervolg
De gemeenteraad behandelt het voorstel in een openbare raadsvergadering op 23 juni 2021. Voorafgaand vindt er op 7 juni 2021 een Petear plaats.